پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:12:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

مناقصات و مزایدات

1402/1/1 سه‌شنبه آگهی فراخوان مناقصه عمومی يك مرحله‌ای تکمیل خوابگاه متأهلین دانشگاه ملایر (نوبت سوم)
دانشگاه ملایر در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات، انجام عملیات موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با استفاده از بخشنامه سرجمع به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
الف) موضوع پروژه: تکمیل خوابگاه متأهلین دانشگاه ملایر به شماره  2001000050000024سانه ستاد.
ب) مبلغ برآورد اولیه پروژه: 39536763876 ریال (سی و نه میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و هفتصد و شصت و سه هزار و هشتصد و هفتاد و شش ریال
) ج) مدت انجام کار: 6 ماه
د) محل انجام کار: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر
ه) مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  1976339000 ریال (یک میلیارد و نهصد و هفتاد و شش میلیون و سیصد و سی و نه هزار ریال)، بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار حداقل سه ماهه از تاریخ تحویل پیشنهاد و با قابلیت تمدید برای 3 ماه دیگر و یا واریز وجه نقد به شماره شبا متمرکز سپرده 57010004001071507378919  IR  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام دانشگاه ملایر قابل پذیرش خواهد بود.
و) محل فروش و تحویل اسناد: هر سه پاکت الف، ب و ج باید بصورت الکترونیکی در سایت ستاد ایران بارگذاری شوند و فقط اصل پاکت الف در پاکت مجزا و مهر و موم شده که مشخصات مناقصه بر روی آن نوشته شده است در مهلت مقرر به نشانی کارفرما ارسال و در دبیرخانه ثبت گردد.
ز) مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت 19:00¬دوشنبه تاریخ 07/01/1402.
ح) مهلت ارسال پاکت¬های پیشنهاد: ساعت 19:00روز پنج شنبه تاریخ 17/01/1402.
ت) اعتبارات مالی پروژه از محل اعتبارات عمرانی بصورت نقد خواهد بود.
ی) شرایط پیمانکار: 1- داشتن حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارا بودن ظرفیت آزاد کار و گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی
ک) کارفرما در پذیرش و عدم پذیرش قیمت ها مختار است.
ل) نشانی کارفرما: ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک، دانشگاه ملایر تلفن: 32456518 -081
م) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی و مناقصه مندرج است. تاريخ بازگشايي پاكات مناقصه : مطابق اسناد سامانه ستاد
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد. *