مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1399/5/26 یکشنبه فراخوان مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر (ابتدای خیابان سعدی) - نوبت سوم در سال 1399
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده عمومی اجاره ملک تجاری دانشگاه ملایر (ابتدای خیابان سعدی)  شماره 5099000050000003 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 20 مرداد 1399 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده  از سایت : ساعت 14:00  تاریخ 30 مرداد 1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30  تاریخ 30 مرداد 1399
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح تاریخ  1 شهریور 1399
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339941
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376
 
نسخه قابل چاپ