مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1398/6/24 یکشنبه منقضی شده است آگهی مزایده نوبت دوم اجاره بوفه های دانشگاه ملایر

  دانشگـاه ملایر در نظـر دارد: اجاره بوفه های  دانشگاه با شماره آگهی 5098000050000008 و 5098000050000009 و 5098000050000010   را به پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت واگذار نماید. لذا از پیمانکاران دعوت به عمل می‌آید درصورت تمایل از تاریخ انتشارآگهی جهت بازدید از محل به دانشگاه ملایر(کیلومتر 4 جاده ملایر-اراک) مراجعه و برای دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی به آدرس  https://setadiran.ir/setad/cms  دولت مراجعه نمایند.

ردیف

نوع پیمان

مبلغ ضمانت

مهلت شرکت

روز بازگشایی پاکت

1

اجاره بوفه

30000000 ریال

(سی میلیون ریال)

3 مهر 1398

4 مهر 1398

 

نسخه قابل چاپ