سه‌شنبه 7 بهمن 1399   03:45:10
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1399/9/5 چهارشنبه منقضی شده است فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر سال 1399
دانشگاه ملایر در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحلهای بیمه درمان تکمیلی دانشگاه ملایر در سال1399 به شماره ۲۰۹۹۰۰۰۰۵۰۰۰۰۰۱۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 04 آذر 1399 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19:00 روز سه شنبه تاریخ 11 آذر 1399
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 22 آذر 1399
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز یکشنبه تاریخ 23 آذر 1399
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08133339944
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376