دوشنبه 13 تیر 1401   01:54:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار دانشگاهبيشتر
1401/1/20 شنبه فرآیند حضوری شدن آموزش در دانشگاه ملایر <div style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:200%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="background-color:#ffff00">&nbsp;</span><strong><a href="https://malayeru.ac.ir/portal/ipemu"><span style="background-color:#ffff00">صفحه ویژه فرآیند حضوری شدن آموزش در دانشگاه ملایر (کلیک کنید)</span></a></strong><span style="background-color:#ffff00"> </span><br /> <span style="font-size:11pt"><span style="line-height:200%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه ها به صفحه مربوطه </span></span></span></span></span></span></span></span>مراجعه نمائید.</span></span></span></span></span></span></span></span> <div class="border-mu-more">لینک صفحه: <strong><span style="font-size:18px"><a href="https://malayeru.ac.ir/ipemu">https://malayeru.ac.ir/ipemu</a></span></strong></div> <span style="font-size:11pt"> <span style="line-height:200%"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span lang="FA" style="font-size:9.0pt"><span style="line-height:200%"><span style="font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></span></div>