گالری عکسبيشتر
جمعه 5 آذر 1395 تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر   
1395/10/5 یکشنبه
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر   
1396/8/22 دوشنبه
تصفیه خانه فاضلاب دانشگاه ملایر