پنجشنبه 30 فروردین 1403   21:24:37
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1401/9/5 شنبه فراخوان مزایده عمومی اجاره مغازه ابتدای خیابان سعدی به متراژ 32.5 متر
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده عمومی اجاره مغازه ابتدای خیابان سعدی به متراژ 32.5 متر در سال 1401-1402 به شماره 5001000050000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایدهگران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مزایده‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.  تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 05 آذر 1401 میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :  ازساعت 10:00روز شنبه تاریخ 05 آذر 1401لغایت 10 آذر 1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 09:00روز سه‌شنبه تاریخ 21 آذر 1401
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 روز چهارشنبه تاریخ  21 آذر 1401
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376