چهارشنبه 9 بهمن 1398   15:31:09
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی و آمار

نام: محمد
نام خانوادگی: اتله خانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آمار
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محسن
نام خانوادگی: اسماعیل بیگی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: سعید
نام خانوادگی: باقری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی محض- جبر
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: امید
نام خانوادگی: چترآبگون
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آمار
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: حمید
نام خانوادگی: خدائی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی محض آنالیز ریاضی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهشید
نام خانوادگی: دشتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: راسخی کازرونی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آمار
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: رشید
نام خانوادگی: رضائی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی محض گرایش جبر
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: مسیب
نام خانوادگی: زهره وند
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی محض، گرایش هندسه
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: خسرو
نام خانوادگی: سایوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی کاربردی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 08132355389
مشاهده صفحه خانگی
نام: محمدرضا
نام خانوادگی: علیمرادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: حسن
نام خانوادگی: ملکی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی محض، هندسه، گرایش سیستم های دینامیکی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: فرشید
نام خانوادگی: میرزائی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضیات کاربردی - آنالیز عددی
مرتبه علمی: استاد
تلفن محل کار: 08132355466
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203983