پورتال دانشگاه ملایر :: دانشکده علوم پایه

شنبه 16 فروردين 1399   16:26:00
دانشکده علوم پایه

دانشگاه ملایر در سال 1389 با افزایش مقطع و تعداد دانشجویان، موفق به اخذ مجوز تاسیس دانشکده علوم پایه گردید. این دانشکده در ابتدا شامل گروههای آموزشی ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی بود که پس از جدا شدن دانشکده ریاضی و آمار شامل رشته های زیست، فیزیک و شیمی میباشد.

گروه زیست شناسی در سال 1389 با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1390 با پیگیری انجام شده موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی گیاهی گردید.

گروه فیزیک در سال 1388 با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1389 موفق به اخذ مجوز کارشناسی ارشد در رشته فیزیک حالت جامد گردید و در سال 1390 نیز با پیگیری انجام شده موفق به اخذ مجوز جذب دانشجو در مقطع دکتری گرایش حالت جامد شد.

گروه شیمی کاربردی دانشگاه در سال 1386 با اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی کار خود را آغاز نمود و در سال 1391 موفق به اخذ مجوز مقطع ارشد شیمی فیزیک گردید.

در این دانشکده برای رشته های شیمی، فیزیک و زیست آزمایشگاههای اولیه با تجهیزات لازم تهیه گردید.

همایش ها