سه شنبه 8 بهمن 1398   01:55:38
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی

نام: بهمن
نام خانوادگی: اسکندری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی برق
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: افتخاری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 502
مشاهده صفحه خانگی

نام: فرشاد
نام خانوادگی: اکبری پناه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک - شکلدهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132232346
مشاهده صفحه خانگی

نام: هادی
نام خانوادگی: تقوی فر
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: مهدی
نام خانوادگی: حسینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک - گرایش طراحی جامدات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: حمیدرضا
نام خانوادگی: حیدری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک - گرایش دینامیک و ارتعاشات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: اعظم
نام خانوادگی: خلیلی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: امیر
نام خانوادگی: رستگارنیا
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: رضایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی معدن- اکتشاف (ژئوفیزیک اکتشافی)
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: فرشاد
نام خانوادگی: سلیمانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مواد
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: سوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مواد - سرامیک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132355465
مشاهده صفحه خانگی

نام: علی
نام خانوادگی: شانقی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مواد- خوردگی و حفاظت از فلزات
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمدصادق
نام خانوادگی: عبدی مقصودلو
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: مهندسی مواد- سرامیک
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: کاظمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک- مکانیک ضربه
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132225312
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: کزازی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مواد
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: بهزاد
نام خانوادگی: کوزه گر کالجی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مواد
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمود
نام خانوادگی: مرادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08132225312
مشاهده صفحه خانگی

نام: وحید
نام خانوادگی: نائینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی برق - قدرت
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علی
نام خانوادگی: نهاوندی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی برق-قدرت
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: یگانه قطبی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: نانومواد و نانوفن آوری
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهیار
نام خانوادگی: یوسفی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مهندسی اکتشاف معدن
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203534