سه شنبه 8 بهمن 1398   01:13:20
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده علوم پایه
نام: محمد
نام خانوادگی: الماسی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: نیره
نام خانوادگی: اولنج
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: زیست شناسی-سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339840
مشاهده صفحه خانگی

نام: آرش
نام خانوادگی: بابایی
رشته: میکروبولوژی گرایش بیوتکنولوژی پزشکی
تلفن محل کار: (+98) 81-33339942
مشاهده صفحه خانگی

نام: هادی
نام خانوادگی: بیگی نژاد
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: پریسا
نام خانوادگی: ترکمان
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: آمار
مرتبه علمی: مربی
تلفن محل کار: 391
مشاهده صفحه خانگی

نام: رعد
نام خانوادگی: چگل
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک گرایش نانو اپتیک
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 0832355449
مشاهده صفحه خانگی

نام: بهمن
نام خانوادگی: حیاتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ریاضی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08512355404
مشاهده صفحه خانگی

نام: غلامحسین
نام خانوادگی: حیدری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: اتمی-مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339843
مشاهده صفحه خانگی

نام: علی
نام خانوادگی: ختن لو
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: آنالیز ریاضی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: ولی
نام خانوادگی: دلوجی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک حالت جامد
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مریم
نام خانوادگی: رحیمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: مهدی
نام خانوادگی: رضایی صامتی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی فیزیک- گرایش ترمودینامیک و محاسباتی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 376
مشاهده صفحه خانگی
نام: راضیه
نام خانوادگی: زارع گنبدی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک-گرانش و کیهان شناسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: سلیمانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی کاربردی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: داریوش
نام خانوادگی: سوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک ماده چگال
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن محل کار: 08513339843
مشاهده صفحه خانگی
نام: اعظم
نام خانوادگی: شیری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی آلی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08513339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: حدیث
نام خانوادگی: طوافی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: میکروبیولوژی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339840
مشاهده صفحه خانگی
نام: علیرضا
نام خانوادگی: عبدی کیان
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: جواد
نام خانوادگی: غلامی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: نانوفناوری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: ابراهیم
نام خانوادگی: غلامی حاتم
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک-هسته ای
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08513339841-داخلی 348
مشاهده صفحه خانگی
نام: نادر
نام خانوادگی: قبادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک حالت جامد(نانوتکنولوژی)
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: یاسین
نام خانوادگی: قلی ئی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی معدنی - محاسباتی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: سعیده
نام خانوادگی: قیاسوند
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: ژنتیک مولکولی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 348
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمدرضا
نام خانوادگی: محبی فر
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک - اپتیک و فوتونیک
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: بهروز
نام خانوادگی: محمدپرست
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: بیوتکنولوژی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: ابراهیم
نام خانوادگی: محمدی منش
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 00988513339882
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: مرادی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: شیمی- گرایش شیمی تجزیه
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: معصومه
نام خانوادگی: ملکی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08512355404
مشاهده صفحه خانگی

نام: داریوش
نام خانوادگی: مهرپرور
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیک
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمود
نام خانوادگی: ناصری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: نانوفیزیک
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203532