شنبه 5 بهمن 1398   12:35:56
اعضای هیأت علمی
اعضای هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام: سعید
نام خانوادگی: آریاپوران
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: روانشناسی
مرتبه علمی: دانشیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: رسول
نام خانوادگی: احمدی فر
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: حقوق خصوصی و اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08513339841406
مشاهده صفحه خانگی
نام: هدایت الله
نام خانوادگی: اعتمادی زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: بهمن
نام خانوادگی: امانی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: علی
نام خانوادگی: ایمان زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فلسفه تعلیم و تربیت
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08512355348
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: پیری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: اقتصاد
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339841
مشاهده صفحه خانگی
نام: ناصرالدین
نام خانوادگی: حسن زاده
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فلسفه غرب
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: یاسین
نام خانوادگی: حسینی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: بیومکانیک ورزشی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: طاهره
نام خانوادگی: حق طلب
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: روانشناسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 3339943
مشاهده صفحه خانگی
نام: عباس
نام خانوادگی: خاکپور
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مدیریت آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: غلامحسین
نام خانوادگی: رحیمی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی
نام: مهرانگیز
نام خانوادگی: روستایی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 33339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: اکبر
نام خانوادگی: سازوار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فیزیولوژی ورزشی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08133339841
مشاهده صفحه خانگی

نام: جمال
نام خانوادگی: سروش
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فلسفه اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: کیومرث
نام خانوادگی: عزیز ملایری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: حسن
نام خانوادگی: قراباغی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: تکنولوژی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: سید سجاد
نام خانوادگی: کاظمی سرکانه
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: حقوق کیفری و جرم شناسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: جواد
نام خانوادگی: کریمی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مشاوره خانواده
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: هانیه
نام خانوادگی: کلانتری دهقی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: تکنولوژی آموزشی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 08513339941
مشاهده صفحه خانگی

نام: محمد
نام خانوادگی: محمدی
آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی
مرتبه علمی: مربی
مشاهده صفحه خانگی
نام: ساسان
نام خانوادگی: ملکی
مشاهده صفحه خانگی

نام: علی
نام خانوادگی: نوری
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: برنامه ریزی درسی
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی

نام: سید مرتضی
نام خانوادگی: هنرمند
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: فقه و اصول
مرتبه علمی: استادیار
مشاهده صفحه خانگی
نام: فتانه
نام خانوادگی: یاراحمدی
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
رشته: مدیریت بازاریابی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن محل کار: 33339841
مشاهده صفحه خانگی
تعداد بازديد اين صفحه: 203243