لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر شهریار مهدویرئیس دانشکده کشاورزی32355338470
دکتر مهدی قبولیمعاون دانشکده کشاورزی
دکتر روح الله کریمیمعاون دانشکده کشاورزی در امور تاکستان های 1و 2 ، مزارع و واحدهای دام و طیور
دکتر موسی رسولیمدیر گروه مهندسی فضای سبز
دکتر مجتبی یاریمدیرگروه علوم دامی424
دکتر زهرا موحدیسرپرست گروه زراعت و اصلاح نباتات
دکتر زهرا وارسته خانلریمدیر گروه علوم و مهندسی خاک475
علی میرزاییکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
کبری مولویکارشناس آموزش دانشکده کشاورزی32355425480
مژگان غیاثوندمسئول دفتر دانشکده کشاورزی471

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

تعداد بازديد اين صفحه: 95480