لیست تلفن ها
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر فرشید میرزائیرئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار32355466 381
دکتر علی ختن لومعاون دانشکده علوم ریاضی و آمار397
دکتر مهشید دشتیسرپرست گروه ریاضی383
دکتر محمد آتله خانیسرپرست گروه آمار و کاربردها391
مرضیه عظیمیکارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار32355466381
غلام حسین می آبادیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382
محمد دشتیکارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار32355489382

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

تعداد بازديد اين صفحه: 92063