تلفن های معاونت توسعه و پشتیبانی
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
تلفن داخلی
دکتر رشید رضاییمعاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی 33339944240
محبوبه یزدان فرمسئول دفتر معاونت توسعه و پشتیبانی33339944240
ولی الله زنگنه مدیر امور مالی33339884241
سید صادق حسینیمدیر امور اداری و پشتیبانی33339942252
محمد شمس بخشمدیر امور عمومی32355401260
محسن رضاییرئیس اداره کارگزینی32355381254
کبری پورمتقیرئیس اداره دبیرخانه32355388257
فریدون زندی مقدمکارشناس امور اداری32355467253
زهرا محمدرضاییکارشناس بایگانی کارگزینی258
بابک تاجیککارشناس اداره کارگزینی259
فاطمه همتیکارشناس دبیرخانه32355388257
مجتبی زمانیانرئیس اداره تعهدات و اعتبارات و حسابداری شبانه32355468244
مریم جوکاررئیس اداره رسیدگی به اسناد33339884247
نیره روستاییرئیس اداره حقوق و دستمزد33339884242
مهدی اسدیکارشناس امور مالی245
ابراهیم فراهانیمسئول انبار مرکزی32355427262
حسین سعیدی خواهرئیس اداره اموال263
مهدی فراهانیکارشناس اداره اموال
احمد صدیقیرئیس اداره تدارکات و کارپردازی33339883250
فرشاد شیخ الملوکیکارشناس اداره کارپردازی33339883251
علی رسولیکارپرداز33339883249
مجید معصومیکارپرداز33339883248
فاطمه صفریکارشناس دبیرخانه مرکزی257
مریم الف خانیکارشناس اداره کارپردازی

قابل توجه کاربران محترم:

* کد ملایر 081 می باشد.
* به منظور تماس با افرادی که در لیست فاقد تلفن مستقیم هستند، با شماره 33339840 ، 33339841 و 33339843 تماس گرفته و به فرد یا داخلی مورد نظر وصل شوید.

تعداد بازديد اين صفحه: 15913