پورتال دانشگاه ملایر :: مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

پنجشنبه 21 فروردين 1399   03:03:17
تصویر

داستان زیبا
قدرت کلمات
پیام مشاوره ای

شادترین مردم لزوما بهترین چیز ها را ندارند آنها فقط از چیزهایی که دارند بهترین استفاده را می کنند.