يكشنبه 10 فروردين 1399   20:19:08
رشته-گرایش ها و مقاطع تحصیلی
ردیفدانشکده / پژوهشکدهمقطعرشته
1ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدفلسفه و کلام اسلامی
2ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدزبان و ادبیات انگلیسی
3ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدروانشناسی عمومی
4ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی
5ادبیات و علوم انسانیکارشناسی ارشدتاریخ و فلسفه آموزش و پرورش – تعلیم و تربیت اسلامی
6ادبیات و علوم انسانیکارشناسیحقوق
7ادبیات و علوم انسانیکارشناسیعلوم تربیتی
8ادبیات و علوم انسانیکارشناسیروانشناسی
9ادبیات و علوم انسانیکارشناسیزبان و ادبیات انگلیسی
تعداد بازديد اين صفحه: 17359