دوشنبه 18 فروردين 1399   02:55:31
معرفی کارکنان

1393/9/1 شنبه

دکتر محمد بشیرگنبد

سمت: معاون دانشجویی

تلفن محل کار: 33339844

تلفن داخلی: 301

پست الکترونیکی: moavenat.daneshjoee@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
دکتری علوم و مهندسی آبخیز - آب

دکتر محمد بشیرگنبد
تعداد بازديد اين صفحه: 9809