چهارشنبه 9 بهمن 1398   14:59:21
:.معرفی کارکنان
دکتر حمید نوری
فهیمه عاشوری
دکتر مهدی هدایتی
کریم ابراهیمی
محمد مهری
جواد پورتقی
راضیه سلیمانی
  • راضیه سلیمانی
    مسئول دفتر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی و کارشناس امور قرآنی و امور فرهنگی خوابگاه ها
میثم خانجان
1
تعداد بازديد اين صفحه: 40101