پژوهشکده انگور و کشمش

شنبه 8 بهمن 1390 رؤسا و سرپرستان پژوهشکده انگور و کشمش (تا کنون)
ردیف نام و نام خانوادگی تصویر
1 دکتر حمید نوری
سرپرست  پژوهشکده انگور و کشمش (1392 تا  اسفند   1396 )
2 دکتر روح الله کریمی
سرپرست  پژوهشکده انگور و کشمش (اسفند   1396 تا بهمن 1397 )
3 دکتر حمید نوری
سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (بهمن 1397 تا اردیبهشت 1398)
4 دکتر مجید رستمی
سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (اردیبهشت 1398 تا بهمن 1399)
5 دکتر مهدی قبولی
سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش (بهمن 1399 تاکنون)