پژوهشکده انگور و کشمش

شنبه 8 بهمن 1390 اهداف و راهبردهای کلان

اهداف کلان

1. ایجاد و توسعه دانش فنی متناسب با نیاز جامعه باغداران و شرایط جهانی، روزآمد نمودن فناوری‌های سنتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بومی سازی آنها متناسب با نیاز جامعه با رعایت ملاحظات زیست محیطی

2. ارتقای کارایی و اثربخشی پژوهش­های کاربردی در اقتصاد منطقه و کشور، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنها و نمود عینی آنها در باغات و صنایع

3. گسترش همکاریهای مؤثر پژوهشی و فناورانه با مراکز پژوهشی، صنعتی و سایر سازمان‌های مرتبط در سطح ملی و فراملی

4. بهره‌گیری از نظام‌های مدیریت اثربخش و ایفای نقش مؤثر در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور در زمینه‌های انگور و فرآورده های جانبی آن

5. توسعه کمی و کیفی منابع انسانی متخصص، کارآفرین، خلاق، متعهد، کارآمد و پای‌بند به اخلاق حرفه‌ای

6. تنوع‌بخشی و تأمین منابع مالی پایدار و افزایش جذب منابع مالی از ظرفیت های موجود

7. ایجاد و گسترش فضای فیزیکی مناسب و تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز

8. پیاده سازی نتایج تحقیقات در عرصه باغات و تاکستان ها

9. ایجاد زمینه­های توسعه تاک داری پایدار به منظور تداوم تولید و حفظ منابع آب و خاک

راهبردهای کلان

1. گسترش پژوهش­های کاربردی میان‌رشته‌ای با محوریت انگور و فرآورده های جانبی آن

2. افزایش تولیدات پژوهشی تخصصی و فناورانه

3. انجام پژوهشهای کلان ملی و فراملی

4. توسعه کمی و کیفی گروه‌های پژوهشی

5. بهبود نظام مدیریت منابع انسانی (کارکنان و اعضای هیأت علمی)

6. تدوین، پیاده‌سازی و ارتقای نظام جامع اطلاعاتی

7. بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی

8. مستندسازی، پایش و بهبود مستمر فرایندها

9. استفاده کارآمد از قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود

10. ایجاد و توسعه فضای فیزیکی و زیرساخت‌های مورد نیاز

11. ایجاد سازوکار مناسب برای تجاری‌سازی نتایج پژوهشی و تولید ثروت

12. برقراری وگسترش ارتباط اثربخش پژوهشکده با جامعه باغداران و صنایع وابسته به انگور و کشمش در سطح ملی و فراملی

13. توسعه کمی و کیفی دوره‌های تحصیلات تکمیلی پژوهش‌محور

14. حضور در مراجع ملی مرتبط با حوزه مأموریت و ایفای نقش فعال و تأثیرگذار

15. بهبود نظام مالی و ایجاد ساز و کارهای افزایش درآمد

16. توسعه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز

17. طراحی و استقرار نظام جامع برنامه‌ریزی، ‌نظارت و ارزیابی عملکرد