پژوهشکده انگور و کشمش

دوشنبه 10 بهمن 1390 اهم فعالیت های انجام شده در پژوهشکده انگور و کشمش

ü شناسایی مراکز آموزشی و پژوهشی برون مرزی در حوزه انگور و کشمش، مرتبط با زمینه های پژوهشی پژوهشکده

ü معرفی پژوهشکده به محققین و دست اندرکاران امر صنعت انگورو کشمش در سطح ملی و بین المللی

ü ایجاد ارتباط علمی میان اعضای هیأت علمی پژوهشکده و پژوهشگران مرتبط با انگور و کشمش در مراکز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور

ü برگزاری کنفرانس های علمی و کارگاه های علمی ملی برنامه ریزی شده توسط پژوهشکده با حضور محققان، کشاورزان و دست اندرکار علوم انگور

ü دعوت و هماهنگی برای حضور پژوهشگران و اساتید صاحب نام داخل وخارج از کشور با هدف ارائه سخنرانی علمی در پژوهشکده

ü ایجاد هماهنگی برای حضور اعضای هیأت علمی در کنفرانس ها و نشست های علمی بین المللی

ü اطلاع رسانی در خصوص کنفرانس های بین المللی هماهنگ با حوزه فعالیت پژوهشکده به اعضای هیأت علمی

ü همکاری با سازمان های بین المللی نظیر اتحادیه اروپا در قالب پروژه اراسموس پلاس

ü احداث باغ الگویی با سیستم تربیت داربستی و آبیاری قطره ای در محوطه پژوهشکده انگور و کشمش

ü احداث کلکسیون ارقام مختلف انگور

ü احداث نهالستان تولید ارقام انگور

کنفرانسها و کارگاهها ی پژوهشکده انگور و کشمش