پژوهشکده انگور و کشمش

دوشنبه 10 بهمن 1390 گروه های پژوهشی پژوهشکده انگور و کشمش

1. گروه پژوهشی به زراعی و به نژادی انگور

2. گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری انگور

3. گروه پژوهشی علوم محیطی انگور


الف) گروه پژوهشی به­زراعی و به­نژادی انگور

این گروه با هدف جمع آوری و ایجاد کلکسیون ژنوتیپ، ارقام و گونه های انگور داخلی و خارجی انگور، حفاظت و توسعه ذخائر ژنتیکی انگور کشور، تولید ژنوتیپ های جدید مقاوم به آفات و بیماری ها و متحمل به تنش های محیطی و نیز به کارگیری روش های مدیریتی به منظور دستیابی به محصول انگور با عملکرد بالا و کیفیت مطلوب متناسب با نیاز بازار داخلی و خارجی تاسیس شد. برخی از مهمترین اهداف این گروه پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

ü ایجاد کلکسیون ارقام با قابلیت مصرف تازه خوری، تولید کشمش، شیره و آب غوره و آب­میوه

ü ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های انگور در مناطق مهم تولید انگور ایران با استفاده از روش های بیومتریکی

ü طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی کلاسیک و مولکولی در راستای ایجاد یا توسعه ارقام جدید پربار و مرغوب متناسب با بازار هدف

ü طراحی و اجرای برنامه های اصلاحی کلاسیک و مولکولی در راستای ایجاد یا توسعه ارقام مقاوم به تنش های زنده و غیر زنده.

ü ارزیابی سازگاری ارقام مهم داخلی و خارجی برای مصارف تازه خوری، کشمش و آب انگوری

ü بررسی روش های نوین تربیت بوته ها مو در جهت بهبود تحمل به سرمای زمستانه و بهاره متناسب با اقلیم های مختلف

ü برآورد و اصلاح نیاز آبی ارقام، افزایش بهره وری آب در تاکستان ها در شرایط اقلیمی مختلف کشور

ü مدیریت و تعیین آستانه خسارت و دوره بحرانی کنترل علف هرز تاکستان ها

ü ارائه راهکارهای علمی و عملی موثر به منظور بهبود کیفیت و تولید محصول ارگانیک و طبیعی انگور

ü بهبود ضریب مکانیزاسیون در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت انگور

ü تحقیق و بررسی در خصوص نیاز آبی و برنامه ریزی آبیاری انگور در شرایط مختلف اقلیمی کشور و طراحی سیستم خودکار آبیاری

ü بررسی افات و بیماری های خسارت زای انگور و اعمال برنامه مدیریت تلفیقی برای کنترل آنها

ü بهینه سازی کاربرد کودهای شیمیایی و مدیریت تغذیه با توجه به مراحل بحرانی رشد میوه متناسب با هر منطقه

ü احداث باغ الگویی با سیستم تربیت داربستی و آبیاری قطره ای در محوطه پژوهشکده انگور و کشمش

ü اصلاح باغات انگور با تاکید بر اصلاح روش های احداث، تربیت، هرس و دیگر فنون کاربردی

ü اصلاح سیستم های تربیت مو متناسب با اقلیم هر منطقه

ü آشنایی تاکداران با روش های نوین تغدیه کودی در جهت ارتقاء کمّی و کیفی محصول تاکستان ها

ü بررسی روش های کاهش مصرف آب و بهبود کارایی آن در تاکستان ها

ü بررسی راهکارهای تبدیل سیستم تربیت خزنده (سنتی) به سیستم داربستی در باغات دایر

ü بررسی راهکارهای تبدیل سیستم آبیاری از روش سنتی به قطره ای در باغات دایر


ب) گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری انگور

این گروه پژوهشی با هدف افزایش کیفیت و عمر پس از برداشت انگور در سردخانه، بهبود روش های تهیه کشمش، شیره و سایر فرآورده های جانبی انگور، کاهش آلودگی های میکروبی کشمش، افزایش بازارپسندی کشمش و نیز فرمولاسیون و بسته بندی شیره با تاکید بر فناوری‌های نوین تاسیس شده است. برخی از مهمترین اهداف این گروه پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

ü اصلاح روش های تولید کشمش در جهت بالا بردن ضریب تبدیل انگور به کشمش

ü بهینه سازی روش های تولید کشمش در جهت کاهش یا حذف آلودگی های قارچی در مراحل تولید

ü بررسی و تعیین مناسب ترین سیستم های بارگاه تهیه کشمش باتوجه به نیاز بازار

ü استفاده از مواد شیمیایی در جهت حفط یا افزایش ارزش غذایی کشمش (ظرفیت آنتی اکسیدانی، عناصر غذایی ....)

ü استفاده از پرتودهی هسته ای در جهت حذف الودگی ها بدون کاهش ارزش تغذیه ای

ü اصلاح روش تولید سنتی شیره انگور

ü استفاده از تکنیک های مختلف کشاورزی هسته ای در مراحل مختلف تولید و انبارمانی انگور و کشمش

ü بررسی تاثیر عوامل قبل و پس از برداشت بر قابلیت حمل و نقل، انبارمانی انگور و کشمش و سایر فراورده های آن

ü بررسی تاثیر کاربرد مواد شیمیایی و هورمونی و نیز پرتودهی هسته ای بر عمر انبارمانی انگور

ü بهینه سازی روش های تولید کشمش با توجه به نیاز بازار

ü بررسی کاهش آلودگی میکروبی در مراحل تهیه کشمش

ü بهبود روش های نگهداری و انبارداری سنتی انگور و کشمش و دستیابی به روش های نوین

ü راه اندازی مرکز پرتو دهی هسته ای برای بهبود انبارمانی و کنترل بیماری ها و آفات

ü بررسی شرایط توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید و فرآوری انگور

ü بررسی حضور مایکوتوکسین ها (آکراتوکسینA و آفلاتوکسین‌ها) و عناصر سنگین (کادمیم و سرب) در سه مرحله غوره، انگور و کشمش حاصل از انگور سفید بی‌‌دانه

ü بررسی تنوع فنوتیپی و ارزیابی ترکیبات ضد سرطانی ارقام اصلی انگور در استان همدان

ü بررسی روش های سنتی تولید شیره و شناخت چالش ها، مشکلات و امتیازات در استان همدان

ü ایجاد بانک اطلاعات جامع روش های سنتی و مدرن فرآوری ها و صنایع غذایی در استان همدان و کشور


ج) گروه پژوهشی علوم محیطی انگور

این گروه پژوهشی با هدف بررسی تنش های محیطی تاثیر گذار بر تولید پایدار انگور از قبیل سرما، خشکی، شوری، گرما، تگرگ، ریزگردها و تغییر اقلیم و شناسایی راهکارهای مقابله با این عوامل نامساعد محیطی از جمله شناسایی و تولید ارقام با تحمل بیشتر به تنش های محیطی و به کارگیری روش های مدیریتی برای کنترل و یا کاهش خسارات محیطی تاسیس شده است. برخی از مهمترین اهداف این گروه پژوهشی به شرح ذیل می باشد:

ü شناسایی ارقام انگور متحمل به سرمای زمستانه

ü شناسایی ارقام دیر شکوفای انگور جهت کاهش خطرات احتمالی سرمازدگی بهاره

ü غربالگری ارقام انگور بر اساس صفت تحمل به خشکی

ü استفاده از پایه های متحمل به خشکی و سرما در انگور

ü بررسی وضعیت حاصلخیزی خاک تاکستان های منطقه و دسته بندی آنها

ü طبقه بندی خاک های تاکستان های منطقه از لحاظ وضعیت اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک

ü ارزیابی میزان الودگی خاک های تاکستان ها به عناصر سنگین

ü ارزیابی میزان تجمع نمک در خاک تاکستان ها و دسته بندی آنها

ü غربالگری ارقام انگور بر اساس صفت تحمل به شوری اب و خاک

ü بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر مقدار تولید و کیفیت محصول

ü بررسی اثر ریزگردها بر مقدار تولید و کیفیت محصول

ü بررسی اثر متغیرهای اقلیمی بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاه انگور

ü بررسی اثر تنش های سرما، گرما، رطوبت و بارش بر تولید و کیفیت انگور و کشمش

ü بررسی آلودگی های زیست محیطی سموم کشاورزی و پسماند کارخانجات در باغات انگور و کارخانه های کشمش