افراد

دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

دکتر امین ترنجیان

سمت: سرپرست گروه پژوهشی علوم محیطی

پست الکترونیکی: amin.toranjian@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AToranjian/