افراد

دکتر اعظم شیری

دکتر اعظم شیری

دکتر اعظم شیری

سمت: سرپرست گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~AShiri