افراد

دکتر مجید دکامین
سرپرست پژوهشکده انگور و کشمش
دکتر محمدرضا زکائی خسرو شاهی
مسئول پیگیری امور مربوط به معاونت پژوهشکده انگور و کشمش
دکتر زهرا موحدی
سرپرست گروه پژوهشی به زراعی و به نژادی
دکتر امین ترنجیان
سرپرست گروه پژوهشی علوم محیطی
دکتر اعظم شیری
سرپرست گروه پژوهشی تبدیل و نگهداری
دکتر ابراهیم غلامی حاتم
مسئول راه اندازی مرکز پرتودهی الکترون پژوهشکده
دکتر رضا الماسی
مسئول راه اندازی کلینیک انگور