آئین نامه های فرهنگی
طرح ارتقاء عفاف و حجاب در دانشگاه ملایر
آیین نامه تشکیل کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
آیین نامه داخلی مربوط به صدور احکام مشاوره ای اعضای هیأت علمی جهت انجمن های علمی
آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه
راهنمای تاسیس انجمنهای علمی ایران
دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
آیین‌نامه انجمن خانه و خوابگاه
آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان
آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی
آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان – دستورالعمل اجرائی شماره دو - نشریات دانشگاهی
آئین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان
دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی