آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 3 مرداد 1389 آیین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

ماده1. تعاریف :

الف ـ اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان» مجمعی است قابل اطلاق بر هر یک از:

1ـ تشکلهای اسلامی دانشجویان

2ـ تشکلهای اسلامی اعضای هیات علمی

که در چارچوب آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاهها فعالیت می‏نمایند و به اختصار در این آیین نامه «اتحادیه» نامیده می‏شوند.

ب ـ «عضو» هر یک از تشکلهای اسلامی وابسته به اتحادیه در حکم یک عضو محسوب می‏شوند.

 

ماده2. اهداف:

ـ تلاش جمعی برای نیل به وحدت، هماهنگی و انسجام در میان تشکلهای عضو

ـ تعمیق نگرش اسلامی، علایق ملی و مردم سالاری دینی

ـ بهره‏گیری بهینه از توانمندی اعضای اتحادیه در راستای آیین و میثاق مشترک ومنافع ملی

ـ تقویت روحیه اخلاق جمعی و بنیانهای اعتقادی اعضای اتحادیه

ـ برقراری ارتباط سازنده با تشکلهای دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه‏ای و بین‏المللی در چارچوب منافع نظام اسلامی

ـ تقویت بنیانهای مشارکت، رقابت و قانونگرایی

 

ماده3. تشکلهای اسلامی دانشجویی با عضویت حداقل 20 تشکل و تشکلهای اسلامی اعضای هیات علمی باعضویت حداقل 8 تشکل می‏توانند اتحادیه‏ای را تشکیل داده و از هیات نظارت مرکزی ذی‏ربط پروانه فعالیت در داخل دانشگاه دریافت نمایند.

تبصره1: مرجع موافقت با تشکیل اتحادیه‏ای متشکل از تشکلهای اسلامی دانشگاهیان دو یا سه دستگاه ، هیئت نظارت مرکزی مشترک دستگاههای فوق است که برای تأیید حدنصاب مذکور در ماده 3 تصمیم‏گیری خواهد کرد.

تبصره2: چنانچه اتحادیه‏ای بخواهد فعالیتی در یکی از واحدهای دانشگاهی عضو انجام دهد باید از طریق واحد عضو از هیات نظارت آن دانشگاه مجوز لازم را اخذ نماید.

تبصره3: تشکل عضو یک اتحادیه در آن واحد نمی‏تواند در اتحادیه دیگر عضو باشد.

 

ماده4. رئوس اصلی و ساختار اساسنامه اتحادیه:

رعایت موارد زیر در تدوین محتوا و ساختار اساسنامه از سوی اتحادیه لازم است:

4ـ1. مبتنی بودن فعالیتهای اتحادیه بر اهداف مندرج در ماده2

4ـ2. مبتنی بودن فعالیت‏های اتحادیه بر آرای اعضا

4ـ3. معرفی ارکان اتحادیه و تشکیلات زیرمجموعه آن و نحوه ارتباط اتحادیه با زیرمجموعه

4ـ4. شرح وظایف ارکان اتحادیه

4ـ5 . چگونگی تشکیل جلسات، حدنصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم

4ـ6. شرایط عضویت، نحوه عضوگیری و خروج اعضا از اتحادیه

4ـ7. اعلام کتبی التزام به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، قوانین موضوعه کشور و آیین نامه‏های مصوب

4-8. نحوه انحلال اتحادیه

4ـ9. چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره‏ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رأی ابطال انتخابات

4ـ10. تعیین مرجع پاسخگو به مراجع قانونی در مقابل عملکرد و فعالیت‏های اتحادیه

4ـ11. نحوه تغییر در اساسنامه اتحادیه

4ـ12. اعلام عمومی ترازنامه مالی اتحادیه و نحوه تصویب آن

تبصره: اتحادیه‏های موجود از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، یکسال فرصت دارند نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

 

ماده5. کلیه فعالیتهای خارج از دانشگاه هر اتحادیه باید براساس قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

 

ماده6. مرجع تصویب دستورالعملهای اجرایی این آیین نامه از قبیل مراحل أخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و... هیات‏های نظارت مرکزی مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می‏باشد.

 

نسخه قابل چاپ