آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 3 مرداد 1389 آیین نامه کانونهای فرهنگی دانشجویان

مقدمه:

«کانونهای فرهنگی دانشجویان» به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیتهای فرهنگی دانشجویان؛ سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش‌های خود انگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویی؛ حمایت و هدایت این گروه از فعالیتها در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی؛ ارتقاء سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در امور دانشگاهها؛ تأسیس و تقویت نهادهای مدنی و غیردولتی و قانونمندی حوزه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه حاضر که از این پس به اختصار آیین نامه نامیده می‌شود، در دانشگاه‌های فعالیت می‌نمایند.

 

ماده 1ـ تعاریف و کلیات

1ـ 1ـ کانون‌های فرهنگی دانشجویان:

نهادهایی دانشجویی هستند که در قالب ضوابط این آیین نامه در زمینه‌هایی از قبیل: قرآن و عترت؛ ادبی؛ فیلم و عکس؛ موسقی؛ هنرهای نمایشی؛ هنرهای تجسمی؛ صنایع دستی؛ فرهنگ و اندیشه (مطالعات فرهنگی، گفت و گوی تمدن‌ها، ایرانگردی و جهانگردی و ...) و اجتماعی (محیط زیست؛ آسیب‌های اجتماعی، امداد و ...) فعالیت می‌نمایند و در این آیین نامه به اختصار کانون نامیده می‌شوند.

تبصره 1ـ تشکل‌هایی که زمینه فعالیت آنها علمی، صنفی، ورزشی و سیاسی است از شمول این آیین نامه خارج بوده و از آیین نامه‌های مربوطه تبعیت می‌نمایند.

تبصره 2ـ امکان فعالیت زیر گروه‌های متعدد با عنوان شاخه کانون به صورت مستقل در هریک از کانونها و همچنین شاخه‌های کانون‌های فرهنگی در دانشکده‌های پراکنده و واحدهای تابعه دانشگاه‌ها وجود دارد و کلیه مقررات مربوط به کانون‌ها اعم از موارد مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل‌های تکمیلی آن در شاخه‌های کانون نیز صادق و لازم الاجرا است.

تبصره 3ـ در صورت استقرار دانشکده‌ها و واحدهای تابعه یک دانشگاه در شهرهای مجزا، امکان تشکیل کانون بصورت مستقل از مرکز در واحدهای مذکور وجود دارد.

 

2 ـ 1 ـ اساسنامه کانون:

مجموعه‌ای است مکتوب شامل: اهداف، شرح وظایف، تشکیلات، دستورالعمل‌ها و مقررات اجرایی ویژه یک کانون که در قالب ضبوابط این آیین نامه و دستورالعمل‌های تکمیلی آن توسط هیأت مؤسس کانون تدوین می‌شود.

تبصره ـ این اساسنامه پس از تأیید مدیریت فرهنگی و تصویب در مجمع عمومی کانون لازم الاجرا است.

 

3 ـ 1 ـ عضو کانون:

به هریک از دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه محل فعالیت کانون اطلاق می‌شود که مطابق این آیین نامه بدون محدودیت به عضویت کانون در می‌آیند و در چارچوب اساسنامه کانون به فعالیت می‌پردازند. حداقل تعداد اعضاء جهت فعالیت یک کانون 15 نفر می‌باشد.

تبصره ـ چنانچه عضو کانون در چارچوب اساسنامه کانون فعالیت نکنند، با تصمیم شورای مرکزی کانون

(بند 5-1) عضویت وی لغو خواهد شد.

 

4 ـ 1ـ ترکیب کمیته ناظر:

شورایی است متشکل از اعضاء کانون که جلسات آن به منظور تصویب اساسنامه و آیین نامه‌های داخلی کانون و تغییرات آنها، انتخابات اعضای شورای مرکزی کانون، تدوین اولویت‌ها و دریافت گزارش فعالیت سالانه شورای مرکزی کانون و نظارت بر فعالیت‌های آنها به طور عادی حداقل سالی یکبار و به طور فوق‌العاده بر اساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد 3/1 اعضاء کانون، تشکیل می‌شود. جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل 3/2 اعضاء، رسمی است و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره 1ـ در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق باید حداکثر دو هفته بعد تشکیل گردد. این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمی خواهد بود.

تبصره 2ـ تصویب تغییرات اساسنامه با رأی 3/2 حاضرین، امکان‌پذیر است و هرگونه اعمال تغییرات توسط مجمع عمومی در اساسنامه تأیید شده کانون، باید در چارچوب آیین نامه صورت گیرد. در صورتیکه مدیریت فرهنگی تغییرات اعمال شده در اساسنامه را مغایر با آیین نامه بداند، مکلف است نظرات خود را بصورت مکتوب و مستدل به کانون ارائه نماید.

تبصره 3ـ در صورت تشکیل شورای هماهنگی کانون‌ها، دبیر این شورا می‌تواند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومی شرکت نماید.

 

5 ـ 1 ـ شورای مرکزی ناظر:

شورایی است متشکل از 5 نفر اعضاء کانون که مطابق مفاد مندرج در این آیین نامه (ماده 3) به منظور برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها و اولویت‌های مصوب کانون، توسط مجمع عمومی کانون انتخاب می‌شوند و وظایف آن مطابق اساسنامه کانون تغییر می‌گردد.

 

6 ـ 1 ـ شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی دانشگاه:

شورایی است متشکل از دبیران کانون‌های فرهنگی دانشگاه و دبیر شورا که ظرف حداکثر یکماه پس از ابلاغ نهایی این آیین نامه در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه تشکیل می‌گردد و از این پس به اختصار «شورای هماهنگی کانون‌ها» نامیده می‌شود.

 

 

ماده 2 ـ ضوابط تشکیل و صدور مجوز کانون

 1 ـ 2 ـ حداقل 3 نفر از دانشجویان علاقمند به فعالیت فرهنگی که حداقل 14 واحد درسی را گذارنده (ویژه دوره کاردانی و کارشناسی) و در دو سال گذشته حکم قطعی کمیته انضباطی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت 1 نیمسال یا بیشتر را نداشته باشند، می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، تقاضانامه خود را مبنی بر تشکیل کانون در یکی از زمینه‌های مندرج در این آیین نامه به مدیریت فرهنگی دانشگاه ارائه نمایند. اساسنامه پیشنهادی کانون و اهداف تشکیل آن باید به پیوست تقاضانامه ارائه گردد.

 

2 ـ 2 ـ مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت و ثبت تقاضانامه، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون و یا اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز مطابق بند (3-2) این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت عدم رسیدگی به تقاضانامه تأسیس کانون در مهلت مقرر یا عدم اعلام کتبی دلایل عدم صدور مجوز توسط مدیریت فرهنگی، هیأت مؤسس می‌تواند مراتب اعتراض خود را حداکثر ظرف 15 روز پس از پایا مهلت رسیدگی، به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام نماید. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی اعتراض نامه هیأت مؤسس و صدور رأی نهایی بصورت کتبی اقدام نماید.

 

3 ـ 2 ـ شرایط صدور مجوز برای کانون به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ هیأت مؤسس کانون باید واجد شرایط مندرج در بند (1-2) این آیین نامه باشد.

ب ـ در ساختار پیشنهادی اساسنامه کانون باید کلیه اجزاء و ارکان نظیر اعضاء کانون، مجمع عمومی کانون، شورای مرکزی کانون و دبیر کانون مطابق با مفاد این آیین نامه پیش‌بینی شود.

ج ـ در زمینه مورد تقاضا، در همان دانشگاه، کانون یا شاخه کانونی مشابهی که با مجوز رسمی مدیریت فرهنگی دانشگاه فعالیت می‌نماید، وجود نداشته باشد.

 

4 ـ 2ـ مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی‌تواند بدون استنادیه یکی از موارد مندرج در بند (3-2) این آیین نامه تشکیل و فعالیت کانون را غیر مجاز اعلام کند.

 

5ـ2¬در صورتی که متقاضیان نسبت به رأی صادره توسط مدیریت فرهنگی مطابق این آیین نامه معترض باشد، می‌توانند ظرف حداکثر 15 روز پس از دریافت ابلاغ کتبی مدیریت فرهنگی، دفاعیات خود را تسلیم وی نماید. مدیریت فرهنگی موظف است حداکثر 15 روز پس از دریافت و ثبت اعتراض نامه کتباً در این خصوص اعلام نظر نهایی نماید.

 

6ـ2ـ چنانچه متقاضیان نسبت به اعلام نظر نهایی معترض باشند می‌توانند ظرف حداکثر 15 روز پس از دریافت اعلام کتبی، اعتراض نامه خود را همراه مستندات به شورای فرهنگی دانشگاه تسلیم نمایند. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است حداکثر ظرف یک ماه با تشکیل جلسه نسبت به بررسی اعتراض نامه و صدور رأی نهایی بصورت مکتوب اقدام نماید. رأی شورای فرهنگی در چارچوب این آیین نامه لازم‌الاجرا است.

 

7ـ2ـ پس از صدور مجوز فعالیت کانون، هیأت مؤسس کانون باید از طریق فراخوان عمومی و نصب اعلامیه در سطح دانشگاه اقدام به عضوگیری رسمی نموده و ظرف حداکثر 2 ماه پس از دریافت مجوز نسبت به برگزاری اولین مجمع عمومی با حضور نماینده مدیریت فرهنگی دانشگاه، جهت تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات شورای مرکزی کانون اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، مجوز صادر شده فاقد اعتبار خواهد بود.

تبصره 1 ـ چنانچه در مهلت مقرر، تعداد اعضاء کانون به حد نصاب تشکیل کانون (15 نفر) نرسد، مجوز فعالیت کانون ملغی خواهد شد.

تبصره 2 ـ کلیه مهلت‌ها و زمان‌های پیش‌بینی شده در این آیین نامه، ایام تعطیلات نوروز و تابستان را شامل نمی‌شود.

 

ماده 3 ـ شورای مرکزی کانون

1ـ3ـ اعضای شورای مرکزی کانون از طریق انتخابات مجمع عمومی کانون از میان اعضاء رسمی دارای شرایط زیر برای مدت یکسال مطابق اساسنامه کانون انتخاب می‌گردند:

الف ـ حداقل 14 واحد درسی گذرانده باشد. «ویژه دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی»

ب ـ تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشند.

ج ـ در نیمسال قبل از تقاضای عضویت در شورای مرکزی کانون، مشروط نشده باشند.

د ـ ظرف دو سال اخیر در کمیته انضباطی حکم قطعی منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال یا بیشتر نداشته باشند.

 

2ـ3ـدر کانون‌هایی که دارای شاخه کانونی می‌باشند، هریک از شاخه‌ها بصورت جداگانه اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی و انتخاب اعضاء شورای شاخه کانون نموده و اعضاء شوراهای منتخب هریک از شاخه‌ها، با برگزاری انتخابات جداگانه، از میان خود شورای مرکزی کانون را انتخاب می‌نمایند.

 

 

3ـ3ـجلسات شورای مرکزی کانون حداقل ماهی یکبال با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء تشکیل می‌شود و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی حاضرین معتبر است.

تبصره ـ کلیه مصوبات کانون باید منطبق با اساسنامه کانون، سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های کلی مصوب مجمع عمومی و مصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها باشد.

 

4ـ3ـدر اولین جلسه شورای مرکزی کانون، اعضاء شورا یک نفر را از میان خود به عنوان دبیر کانون انتخاب و به مدیریت فرهنگی معرفی می‌نمایند. دبیر کانون مسؤولیت برنامه‌ریزی جلسات شورای مرکزی کانون و نظارت بر اجرای مصوبات آن، شرکت در جلسات شورای هماهنگی کانون‌ها و ارائه گزارش مستمر به آن شورا و پیگیری مصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها را عهده‌دار می‌باشد. همچنین مسؤولیت کلیه امور حقوقی، اداری و قانونی کانون بر عهده دبیر آن است.


ماده 4ـ شورای هماهنگی کانون‌ها

1ـ4ـ در صورت وجود حداقل 3 کانون در دانشگاه مطابق این آیین نامه، مدیر فرهنگی موظف است حداکثر ظرف یکماه نسبت به تشکیل شورای هماهنگی کانون‌ها، اقدام نماید. دبیران کانون‌های موجود در اولین جلسه این شورا 3 نفر از دانشجویان، فارغ التحصیلان و یا کارشناسان (دارای حداقل مدرک کارشناسی) دانشگاه را که دارای سوابق برجسته و ارزنده‌ای در حوزه فعالیت‌های فرهنگی می‌باشند به مدیریت فرهنگی دانشگاه معرفی می‌نمایند و مدیر فرهنگی یک نفر از ایشان را برای مدت یکسال به سمت دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها منصوب می‌کند.

 

2ـ4ـوظایف شورای هماهنگی کانون‌ها به شرح زیر می‌باشد:

1ـ ایجاد هماهنگی بین کانون‌های دانشگاه و برنامه‌ریزی جهت فعالیت‌های مشترک میان کانون‌های مختلف دانشگاه

2ـ تدوین سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های کلی کانون‌ها و تعیین میزان اعتبارات موردنیاز کانون‌ها و ارائه پیشنهادات به مدیریت فرهنگی دانشگاه

3ـ نظارت بر عملکرد کانون‌ها از جهت مطابقت مصوبات و برنامه‌های اجرایی با آیین نامه و مقررات کانون و رسیدگی به تخلفات کانون‌ها مطابق این آیین نامه

4ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت برقراری ارتباط کانون‌های دانشگاه با سایر نهادهای فرهنگی و دانشجویی داخل و خارج دانشگاه

  

3ـ4ـ شورای هماهنگی کانون‌ها هر ماه حداقل یک جلسه برگزار خواهد کرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضاء رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین معتبر است.

 

4ـ4ـمصوبات شورای هماهنگی کانون‌ها پس از تأیید مدیریت فرهنگی دانشگاه لازم الاجرا است. مدیریت فرهنگی موظف است نظرات خود را در مورد مصوبات ظرف حداکثر یک هفته به دبیر شورا اعلام نماید. در صورت رد مصوبه‌ای، دلایل رد باید حداکثر ظرف 15 روز به طور مستند و مستدل به شورای هماهنگی کانون‌ها ارائه شود. پس از بررسی‌های لازم در صورت عدم توافق، موضوع به شورای فرهنگی دانشگاه جهت حل اختلاف ارجاع می‌‌شود. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف حداکثر 1 ماه رأی نهایی را صادر نماید.

 

5ـ4ـکلیه مکاتبات شورای هماهنگی کانون‌ها با امضای دبیر آن معتبر می‌باشد.س

 

ماده 5ـ نحوه رسیدگی به تخلفات کانون

1ـ5ـدر صورتی که کانون پایبند به اصول مندرج در آیین نامه کانون‌ها و اساسنامه مصوب کانون یا مصوبات معتبر کانون نباشد، متخلف شناخته می‌شود شورای هماهنگی کانون‌ها مرجع اولیه بررسی و رسیدگی به تخلفات کانون‌ها در چارچوب این آیین نامه می‌باشد. آراء صادره توسط شورای هماهنگی کانون‌ها پس از تأیید مدیریت فرهنگی به عنوان ناظر نهایی آیین نامه لازم الاجرا است.

تبصره 1ـ در صورت وجود کمتر از سه کانون در دانشگاه، مدیریت فرهنگی مستقیماً این مسؤولیت را عهده‌دار خواهد شد.

تبصره 2ـ در صورت بررسی تخلفات یک کانون در شورای هماهنگی کانون‌ها، دبیر کانون مربوطه فاقد حق رأی می‌باشد.

 

2ـ5ـچنانچه کانون جلسه مجمع عمومی سالانه خود جهت تعیین اعضاء شورای مرکزی را در موعد مقرر (مندرج در اساسنامه کانون) برگزار نکند، شورای هماهنگی کانون‌ها موظف است ضمن صدور اخطار کتبی به کانون، حداکثر مدت 2 ماه به شورای مرکزی مهلت دهد تا نسبت به برگزاری انتخابات مجمع عمومی در مهلت مقرر تعلل نماید، شورای هماهنگی کانون‌ها ضمن تعلیق شورای مرکزی کانون، اقدام به برگزاری جلسه مجمع عمومی خواهد نمود.

 

 

3ـ5ـدر صورتی که شورای مرکزی کانون دو ماه متوالی یا سه ماه غیر متوالی تشکیل جلسه ندهد، ضمن دریافت اخطار کتبی از شورای هماهنگی کانون‌ها، 15 روز فرصت دارد نسبت به برگزاری جلسه شورای مرکزی کانون اقدام نماید. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر، شورای هماهنگی کانون‌ها ضمن انحلال شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر یکماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب اعضاء شورا مرکزی جدید اقدام کند.

تبصره ـ در صورتیکه شورای مرکزی کانون پس از دریافت اخطار کتبی، در مهلت مقرر تشکیل جلسه دهد، در جایگاه خود ابقاء می‌شود و در صورت تکرار تخلف شورای هماهنگی کانون‌ها آن را منحل نموده و مطابق بند (3-5) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.

 

4ـ5ـچنانچه کانون در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه و مصوبات معتبر خو عمل نکند، دبیر کانون توسط شورای هماهنگی کانون‌ها مورد سؤال قرار می‌گیرد و در صورت موجه نبودن دلایل ارائه شده توسط دبیر، شورای هماهنگی کانون‌ها به کانون اخطار کتبی خواهد داد.

 

5ـ5ـچنانچه شورای هماهنگی کانون‌ها غیرفعال بودن یک کانون را در طول یک ترم تحصیلی بر اساس ادامه ارائه شده موجه نداند، ضمن صدور اخطار کتبی، مدت 2 ماه به شورای مرکزی کانون مهلت خواهد داد تا نسبت به ترمیم فعالیت‌های کانون اقدام نماید. در غیر اینصورت شورای هماهنگی کانون‌ها ضمن صدور اخطار کتبی دوم به کانون، شورای مرکزی کانون را منحل نموده و مطابق بند (3-5) نسبت به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدام خواهد نمود.

 

6ـ5ـدر صورتی که تعداد اعضاء رسمی کانون از 15 نفر کمتر شود، کانون مهلت دارد در مدت 1 ماه نسبت به ترمیم اعضاء‌خود اقدام نماید؛ در غیر اینصورت با رأی شورای هماهنگی کانون‌ها و تأیید مدیریت فرهنگی، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.

 

7ـ5ـدر صورتیکه کانون در دوره فعالیت یک ساله خود در هر یک از موارد مندرج در بندهای (2-5) تا (5-5) این آیین نامه 3 اخطار مشابه (تخلف موضوع یک بند) یا 5 اخطار غیر مشابه دریافت نماید، با رأی شورای هماهنگی کانون‌ها و تأیید مدیریت فرهنگی، مجوز فعالیت کانون لغو خواهد شد.

تبصره ـ مدیریت فرهنگی دانشگاه نمی‌تواند بدون استناد به موارد مندرج در یکی از بندهای (6-5) و

(7-5) این آیین نامه مجوز فعالیت کانون را لغو نماید.

 

ماده 6ـ ساز و کار مالی و پشتیبانی کانون‌ها

1ـ6ـ مدیریت فرهنگی دانشگاه موظف است کلیه امور اداری، مالی و پشتیبانی کانون‌های موضوع این آیین نامه را به درخواست دبیر شورای هماهنگی کانون‌ها مطابق تشکیلات موجود در مدیریت فرهنگی دانشگاه عهده‌دار شود.

تبصره 1ـ در صورت امکان، مدیریت فرهنگی می‌تواند دبیرخنه مستقلی را برای امور کانون‌ها ایجاد نماید و از همکاری کارمندان، کارشناسان و یا دانشجویان دانشگاه جهت انجام امور محوله بهره گیرد.

تبصره 2ـ در دانشگاه‌هایی که دانشکده‌ها و واحدهای تابعه پراکنده آنها دارای کانون یا شاخه کانون می‌باشد در صورت تقاضا، لازم است اعتبارات و امکانات فعالیت آنها بصورت مستقل تأمین گردد.

 

2ـ6ـ لازم است بودجه و اعتبارات مورد نیاز و هزینه‌های مترتب بر این آیین نامه در بودجه تفصیلی سالانه دانشگاه پیش بینی و از محل اعتبارات فرهنگی دانشگاه تأمین گردد و مدیریت فرهنگی دانشگاه می‌تواند در صورت امکان از کمک‌های سایر دستگاه‌ها نیز بهره‌مند شود.

تبصره ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بصورت سالانه به منظور حمایت از کانون‌های فعال، از محل اعتباارات فرهنگی مبالغی را به عنوان کمک در اختیار مدیریت فرهنگی دانشگاه قرار خواهد داد.

 

ماده 7ـ اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرجع تفسیر این آیی نامه و تدوین و تصویب دستورالعمل‌های تکمیلی آن می‌باشد و وظیفه نظارت بر حسن اجرای آیین نامه را در دانشگاه‌ها عهده‌دار است.

 

ماده 8ـ کانون‌هایی که قبل از ابلاغ آیین نامه در دانشگاه‌ها فعال بوده‌اند موظفند ظرف حداکثر 2 ماه وضعیت خود را با مفاد آیین نامه حاضر منطبق نمایند.

 

ماده 9ـ این آیین نامه در یک مقدمه، 9 ماده، 31 بند و 19 تبصره در تاریخ 14/11/80 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و به منظور اجرای قطعی به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ذیربط ابلاغ شد

نسخه قابل چاپ