آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 3 مرداد 1389 آیین‌نامه انجمن خانه و خوابگاه

مقدمه

به منظور بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان، حمایت‌ خیرین از خوابگاههای دانشجویی، مشارکت اولیای دانشجویان در بهبود امور رفاهی و تحصیلی دانشجویان، رفع موانع رشد و تعالی دانشجویان در محیط‌های خوابگاهی، همچنین تقویت ارتباط و تعامل میان دانشگاه و اولیا از یک سو و جلب مشارکت و حمایت مسئولان و معتمدان محلی از سوی دیگر در امور خوابگاهها، و با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در ارتقای سطح رفاهی محیط‌های خوابگاهی.

ماده 1ـ «انجمن‌ خانه و خوابگاه دانشگاه» در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور براساس این آیین‌نامه در دانشگاههای کشور تشکیل خواهد شد..

ماده 2ـ انجمن خانه و خوابگاه نهادی است متشکل از اولیای دانشجویان، مسئولان دانشگاه، معتمدان و مسؤولان محلی.

ماده 3ـ دانشجویان خوابگاهی دانشجویانی هستند که براساس ضوابط و مقررات مربوطه مشمول استفاده از خوابگاههای دانشجویی دانشگاه می‌شوند.

ماده 4ـ دانشگاه عبارت است از واحد آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

ماده 5ـ امور رفاهی، تحصیلی، تربیتی و... دانشجویان خوابگاهی که در انجمن خانه و خوابگاه بررسی خواهد شد، عبارتند از:

الف ـ فضای کالبدی، تجهیزات، امکانات و خدمات خوابگاهها

ب ـ فضای فرهنگی خوابگاه‌ها

ج ـ ارتباط دانشگاه با اولیای دانشجویان خوابگاهی به منظور انتقال مسائل و مشکلات رفاهی، تحصیلی و تربیتی دانشجویان

د ـ ارتباط دانشگاه و خوابگاه با مسئولان و معتمدان محلی و خیرین خوابگاه‌ساز برای انتقال نیازها و کمبودهای فضاهای خوابگاهی

ماده 6‌ـ اهداف انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:

1ـ ایجاد زمینه مشارکت اولیا دانشجویان، خيّران و معتمدان محلی در بهبود شرایط و امکانات فرهنگی رفاهی و تحصیلی خوابگاه دانشجویی و استفاده بهینه از اوقات فراغت دانشجویان و مهیا کردن زمینه‌های شکوفایی استعداد فرهنگی ایشان

2ـ بهبود وضعیت رفاهی دانشجویان خوابگاهی متناسب با شأن دانشگاه و دانشجو

3ـ ایجاد فرصت‌ها و امکانات جدید جهت ارتقای امکانات و تجهیزات رفاهی و فرهنگی، نیز تأمین بهینه اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی

4ـ ایجاد و تقویت ارتباط سازنده و همدلانه میان دانشجویان خوابگاهی و مسئولان و معتمدان محلی

5ـ استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای محلی جهت بهبود وضعیت ساختمان، امکانات و تجهیزات خوابگاههای دانشگاهی.

ماده 7 ـ وظایف انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:

1ـ شناسایی مشکلات و تنگناهای موجود در محیط‌ خوابگاه و تلاش برای رفع آنها

2ـ شناسایی ظرفیت‌های محلی جهت استفاده دانشجویان خوابگاه و تلاش برای عینی کردن آنها

3ـ اتخاذ راهکارهایی جهت بهبود اوضاع فرهنگی، رفاهی و اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی

4ـ ایجاد و ساماندهی شبکه ارتباطی مستمر، نظام‌مند و تعریف شده بین اولیای دانشجویان با دانشگاه و بالعکس.

ماده 8ـ اعضای انجمن خانه و خوابگاه عبارتند از:

1ـ معاون دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه (رئیس انجمن)

2ـ معاون اداری و مالی دانشگاه

3ـ مدیر فرهنگی دانشگاه

4ـ مدیر دانشجویی دانشگاه

5ـ مدیر خوابگاه یا خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه

6- مسؤول دفتر مشاوره دانشگاه

7ـ یکی از استادان به معرفی معاون دانشجویی‌ـ فرهنگی

8ـ یکی از معاونان شهرداری شهر به انتخاب شهردار

9ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر با معرفی رئیس شورا

10ـ سه تن از اولیای دانشجویان به انتخاب معاون دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه‌ (یک تن از اولیا به عنوان دبیر انجمن انتخاب می‌شود.)

11- یک نفر از خیرین خوابگاه‌ساز محلی با معرفی معاون دانشجویی ـ فرهنگی دانشگاه

    12- امام جمعه شهر یا نماینده وی

13- مسؤول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یا نماینده وی

ماده 9‌ـ معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه موظف است دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه را حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و اجرا کند.

ماده 10ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه می‌بایست حاوی نکات زیر باشد:

الف: نحوه انتخاب نمایندگان اولیای دانشجویان

ب ـ نحوه تشکیل و حد نصاب جلسات

ج ـ شرح وظایف هر یک از اعضا

دـ ـ نحوه نظارت، اجرا و پی‌گیری مصوبات

ماده 11ـ جلسات انجمن خانه و خوابگاه حداقل دو بار در هر نیم‌سال تحصیلی و با حضور تمامی اعضا تشکیل می‌شود.

ماده 12ـ این آیین‌نامه در 11 ماده در تاریخ 25/12/86 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

 

نسخه قابل چاپ