آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان – دستورالعمل اجرائی شماره دو - نشریات دانشگاهی

ماده 2 :  نحوه درخواست مجوز و شرایط انتشار نشریات دانشگاهی

1-1-              متقاضی انتشار نشریه دانشگاهی موظف است درخواست کتبی مبنی بر انتشار نشریه را با ذکر نام درخواست کننده، مشخصات مدیر مسئول، عنوان نشریه، ترتیب انتشار و زمینه انتشار (موضوع بند 1-1) به انضمام اعلام پایبندی به قانون اساسی، قوانین موضوعه و این دستورالعمل به دبیرخانه کمیته ناظر تحویل نماید.

تبصره 1. مدیر مسئول باید دانشجو یا عضو هیأت علمی ثابت همان دانشگاه باشد.

تبصره 2. دانشجویانی که به عنوان مدیر مسئول تقاضای انتشار نشریه را دارند نباید در کمیته انضباطی دانشگاه سابقه محکومیت قطعی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی و یا بیشتر باشد، داشته باشند.

تبصره 3. متقاضیان انتشار نشریه از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه نباید سابقه محکومیت قطعی در هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی که منجر به محرومیت از یک نیمسال تحصیلی و یا بیشتر تدریس در دانشگاه شده باشد، داشته باشند.

2-2. در صورتی که تقاضانامه ها ناقص و یا مدیران مسئول متقاضی انتشار نشریات فاقد شرایط قانونی مورد استناد این دستورالعمل باشند کمیته ناظر موظف است مراتب را به صورت مکتوب و با استناد به دلایل و مدارک لازم حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت و ثبت درخواست به متقاضیان اعلام نمایند.

3-2. کمیته ناظر موظف است در صورت فراهم بودن شرایط قانونی انتشار نشریه، مراتب موافقت خود را حداکثر ظرف مدت 7 روز به شورای فرهنگی دانشگاه اعلام نماید و شورای مزبور می بایست حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ ثبت نامه درخواست نسبت به صدور مجوز مربوط اقدام نماید.

4-2. در صورتی که کمیته ناظر و یا شورای فرهنگی مطابق بندهای (2-2) و (3-2) دستورالعمل اجرائی، ظرف مدت 20 روز نسبت به صدور مجوز و یا اعلام کتبی دلایل عدم موافقت با صدور مجوز اقدام نکنند، متقاضی می تواند مراتب اعتراض خود را به صورت مکتوب به کمیته مرکزی ناظر اعلام نماید. در این صورت رأی کمیته مرکزی ناظر برای کمیته ناظر و شورای فرهنگی دانشگاه نافذ است.

5-2. در صورتی که داوطلب انتشار نشریه شخص حقیقی باشد فرد مزبور مسئولیت مطالب و امور مربوط به نشریه را بر عهده خواهد داشت و در صورتی که تشکل یا نهاد یا کانون دانشجویی داوطلب انتشار باشد این مسئولیت بر عهده فردی از اعضای آن می باشد که به عنوان مدیر مسئول معرفی   می گردد.

6-2. مدیر مسئول موظف است 3 نسخه از هر شماره را بلافاصله پس از انتشار به دبیرخانه کمیته ناظر دانشگاه تحویل دهد.

 

حقوق نشریات دانشگاهی

1-2-       نشریات دانشگاهی از کلیه حقوق مطروحه در فصل سوم قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 برخوردار می باشند.

2-3- معاونت های دانشجویی و فرهنگی و سایر نهادهای فرهنگی دانشگاهها در چارچوب قوانین و در حدود اختیارات و امکانات از نشریات دانشگاهی حمایت می نمایند.

ماده 4- حدود نشریات دانشگاهی

نشریات دانشگاهی در انتشار مطالب و تصاویر به جز در موارد اخلال به مبانی اسلامی و حقوق عمومی مطابق ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 آزاد هستند.

ماده 5- رسیدگی به تخلفات و شکایات

1-5-کمیته ناظر موظف است به تخلفات و شکایات مکتوب حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریفات و ثبت آن در دبیرخانه رسیدگی کرده و رای خود را صادر نماید.

2-5- آرای صادره، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر در کمیته مرکزی ناظر می باشد. در صورت عدم اعتراض در مهلت تعیین شده، حکم قطعی محسوب می شود.

3-5- کمیته مرکزی ناظر موظف است رای خود را در مورد شکایات مکتوب واصله حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ دریافت شکایت به صورت مکتوب به ذینفع و کمیته ناظر دانشگاه ابلاغ نماید.

4-5-آرای کمیته مرکزی ناظر به عنوان رای قطعی و لازم الاجرا تلقی می گردد.

ماده 6- تخلفات

1-6- هرگاه نشریات دانشجویی مطالبی مشتمل بر توهین، افترا، خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به اشخاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) منتشر نماید، ذینفع حق دارد پاسخ آن را در ظرف یکماه به صورت مکتوب برای همان نشریه ارسال نماید و نشریه مزبور نیز موظف است توضیح و یا پاسخ دریافت شده را در اولین شماره که پس از وصول پاسخ منتشر می شود در همان صفحه و ستون و با همان حروفی که اصل مطلب منتشر شده است را به رایگان به چاپ برساند، منوط به آن که جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب و یا توضیحات مجددی چاپ نماید، در اینصورت حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. بدیهی است که درج قسمتی از پاسخ در حکم عدم درج محسوب می شود و متن پاسخ باید در یک شماره و بطور کامل درج شود.

تبصره 2- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد و یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به کمیته ناظر شکایت کند و کمیته ناظر در صورت احراز صحت شکایت جهت نشر به نشریه اخطار خواهد نمود و هر گاه این اخطار موثر واقع نشود، کمیته ناظر، نشریه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محکوم می نماید.

2-6- هرگاه به وسیله نشریات دانشگاهی به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت شود کمیته ناظر نشریه را به منع انتشار دائم محکوم می کند و مدیر مسئول پس از قطعی شدن حکم از حق انتشار نشریه دانشگاهی دیگری محروم خواهد شد و مراتب به کمیته انضباطی دانشگاه منعکس می گردد.

3-6- در صورت انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی کمیته ناظر دانشگاه نشریه را به توقیف از 3 ماه تا یکسال محکوم می کند و در صورت تکرار جرم پس از محکومیت اولیه نشریه به منع انتشار دائم محکوم می شود.

4-6- در صورت تهدید و افشای اسرار دانشگاه و دانشگاهیان، ایراد توهین، افترا، هتک حیثیت اشخاص و در صورت وجود شاکی خصوصی و اثبات جرم کمیته ناظر نشریه را به منع انتشار از 3 تا 6 ماه محکوم می کند.

5-6- در کلیه تخلفات، کمیته ناظر مدیر مسئول را با ارائه مهلت ده روز جهت ادای توضیحات کتبا دعوت می نماید و در صورت عدم حضور موجه و یا کافی ندانستن توضیحات مدیر مسئول نشریه متخلف، کمیته ناظر می تواند حکم مقتضی را در مورد نشریه صادر نماید.

6-6- نشریاتی که براساس حکم کمیته ناظر دانشگاه به منع انتشار محکوم شده اند تا زمان قطعی شدن حکم انتشار نشریات با نظر و صلاحدید کمیته ناظر دانشگاه می توانند نشریه خود را منتشر نمایند.

7-6- در صورتی که نشریه ای بدون رعایت مقررات ماده 2 دستورالعمل اجرایی منتشر شود کمیته ناظر نشریه مزبور را با منع انتشار دائم محکوم نموده و ناشر آن به مدت یکسال حق انتشار نشریه دیگری را در آن دانشگاه نخواهد داشت و در صورت تکرار، مجازات فوق به 3 سال افزایش می یابد.

8-6- نشریاتی دانشگاهی که مشمول مواد 24، 25 و 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364 می شوند براساس مفاد مندرج در این مواد با آنان برخورد قانونی صورت گرفته و مراتب به کمیته انضباطی ارسال و در صورت تشخیص کمیته انضباطی به دادگاههای صالحه ارجاع می شود.

تبصره – در کلیه مواردی که مطالب نشریه براساس قوانین موضوعه کشور جرم تلقی شود، کمیته ناظر می تواند مدیر مسئول نشریه را به کمیته انضباطی معرفی نماید.

9-6- به کلیه نشریات دانشگاهی که قبل از تصویب این دستورالعمل انتشار می یابند مدت 3 ماه فرصت داده می شود تا خود را با ضوابط و مقررات این دستورالعمل منطبق نمایند.

ماده 7- دستورالعمل اجرایی نشریات دانشگاهی در 7 ماده و 28 بند و 13 تبصره در تاریخ 25/8/78 جهت اجرای آزمایشی به مدت یکسال به تصویب هیات نظارت مرکزی رسید.

 

نسخه قابل چاپ