آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 19 دی 1389 آیین نامه داخلی مربوط به صدور احکام مشاوره ای اعضای هیأت علمی جهت انجمن های علمی

نظربه مصوبه هیأت رئیسه در تاریخ 14/2/88 مقر گردید آیین نامه مربوط به چگونگی و میزان فعالیت اعضای هیأت علمی مشاور انجمن های علمی تهیه و در اختیار گروههای آموزشی دانشگاه قرار گیرد.لذا این آیین نامه در 4ماده تدوین گردید.

1-برگزاری سلسله جلسات مشاوره ای مشاوره ای با انجمن علمی مربوطه به صورت مکتوب به امور فرهنگی

2-ارائه 10طرح عملیاتی در طول سال تحصیلی به انجمن های علمی و کمک در اجرای این طرح ها

3-ارائه مشاوره به انجمن علمی در خصوص چگونگی اجرای طرح جامع فرهنگی در طول سال تحصیلی(مربوط به انجمنهای علمی)

4-ارائه مشاوره به انجمن های علمی در خصوص چگونگی اجرای بندهای مربوط به فعالیت های علمی اشاره شده در آیین نامه انجمن های علمی و نیز مصادیق این فعالیتها که در همان آیین نامه اشاره گردیده است.

نسخه قابل چاپ