افراد

دکتر ابراهیم غلامی حاتم

دکتر ابراهیم غلامی حاتم

دکتر ابراهیم غلامی حاتم

سمت: مسئول راه اندازی مرکز پرتودهی الکترون پژوهشکده

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~EGholamiHatam