آيين نامه ها و فرآیندها
چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401 آئین نامه و فرآیند اجرای طرح دستیار فناوری فايلها
آيين نامه دستيار فناوري-8-2-1401.pdf 1.11 MB
تفاهم نامه پارک و دانشگاه.docx 51.806 KB
دوره آموزشي طرح دستيار فناوري.pdf 3.01 MB
دستيار فناوري.pdf 4.09 MB