دوشنبه 16 مرداد 1396 راهنمای دانشجویان در درس پروژه و پایان نامه فايلها
Guide-student.pdf 72.268 KB آیین نامه راهنمای دانشجو جهت اخذ درس پروژه
etelaresan_Formi.doc 1.25 MB نمونه فرم اطلاع رسانی جلسه دفاع
Proposal_Form.docx 817.074 KB فرم پیشنهاد پروژه پایانی کارشناسی مهندسی کامپیوتر
shive-tadvin-payannameh.pdf 220.158 KB شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه ملایر