معرفی کارکنان
دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

دکتر سید عبدالله شجاعی

سمت: مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

تلفن محل کار: 32457377

تلفن داخلی: 275

پست الکترونیکی: industry@malayeru.ac.ir