كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مشاور امور بانوان در دانشگاه
یکشنبه 20 مرداد 1398 اهداف مشاور امور بانوان در دانشگاه

تلاش در ایجاد فرصت­های عادلانه در نظام سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریتی آموزش عالی

افزایش مشارکت و حضور فعال زنان در توسعه علمی کشور

بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی زنان دانشگاهی

بيشتر