آزمایشگاه ها و امکاناتبيشتر
<span class="fadesc">آزمایشگاه شماره 2 - گروه علوم و مهندسی خاک</span> <span class="endesc"> laboratory number 2 – department of soil sciences and engineering</span>
آزمایشگاه شماره 2 - گروه علوم و مهندسی خاک laboratory number 2 – department of soil sciences and engineering

<span class="fadesc"> آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک - گروه علوم و مهندسی خاک</span><span class="endesc">soil chemistry research laboratory – department of soil sciences and engineering
آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک - گروه علوم و مهندسی خاکsoil chemistry research laboratory – department of soil sciences and engineering

<span class="fadesc"> آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک - گروه علوم و مهندسی خاک</span><span class="endesc">soil chemistry research laboratory – department of soil sciences and engineering</span>
آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک - گروه علوم و مهندسی خاکsoil chemistry research laboratory – department of soil sciences and engineering

<span class="fadesc">آزمایشگاه خاکشناسی شماره 1- گروه علوم و مهندسی خاک</span><span class="endesc"> pedology laboratory number 1 – department of soil sciences and engineering
آزمایشگاه خاکشناسی شماره 1- گروه علوم و مهندسی خاک pedology laboratory number 1 – department of soil sciences and engineering

<span class="fadesc">آزمایشگاه شماره 1 - گروه علوم و مهندسی خاک</span>

<span class="endesc">
laboratory number 1 – department of soil sciences and engineering
آزمایشگاه شماره 1 - گروه علوم و مهندسی خاک laboratory number 1 – department of soil sciences and engineering

<span class="fadesc">آزمایشگاه شماره 2 - گروه علوم و مهندسی خاک</span> <span class="endesc"> laboratory number 2 – department of soil sciences and engineering</span>
آزمایشگاه شماره 2 - گروه علوم و مهندسی خاک laboratory number 2 – department of soil sciences and engineering
دوشنبه 25 فروردین 1399 امکانات و آزمایشگاه های گروه علوم و مهندسی خاک
 
 

امکانات این گروه شامل آزمایشگاه  های خاکشناسی شماره 1 و شماره 2، آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک، مزرعه تحقیقاتی و همچنین یک واحد گلخانه می  باشد.


آزمایشگاه خاکشناسی شماره 1

این آزمایشگاه مربوط به کارهای تحقیقاتی دانشجویان ارشد این گروه در گرایش  های منابع خاک و ارزیابی اراضی، فیزیک خاک، تغذیه گیاه و بیولوژی خاک می  باشد. آزمایشگاه مذکور دارای امکانات و دستگاههای تخصصی نظیر (TOC  جهت اندازه  گیری کربن آلی)، سند باکس (جهت اندازه  گیری رطوبت خاک)، دستگاه هیدرولیک، پرش پلیت و دستگاه  های معمول آزمایشگاهی چون آون، شیکر،  هدایت سنج، pH متر و انکوباتور می  باشد.


آزمایشگاه شماره 2 خاکشناسی

این آزمایشگاه مربوط به واحدهای عملی دروس تخصصی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی خاک و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب و نیز دروس سرویسی رشته  های دیگر می  باشد و از امکانات مطلوبی برخوردار است. این آزمایشگاه دارای تمامی دستگاه  ها و وسایل تخصصی مربوط به این رشته از جمله اسپکتروفتومتر، فلیم فتومتر، اتوکلاو، pH متر، هدایت سنج، تانسیومتر، کاسه گراند، هیدرومتر و دفترچه رنگ مانسل، دسیکاتور، استریوسکوپ و همچنین نقشه  ها و عکس  های هوایی مربوط به مناطق مختلف می  باشد که وجود مطلوب این امکانات، امکان انجام تمامی آزمایشات مربوط به دروس تخصصی این رشته را از جمله تعیین بافت خاک، اندازه  گیری عناصر خاک و آب شامل سدیم، پتاسیم، فسفر، نیترات، سولفات، کلسیم، منیزیم، و همچنین اندازه  گیری سختی آب، قلیائیت آب، شوری خاک، آهک، گچ، و مواد آلی و کشت باکتری  ها و قارچ  ها را فراهم آورده است.


 آزمایشگاه پژوهشی شیمی خاک

این آزمایشگاه جهت انجام آزمایشات مربوط به دانشجویان ارشد علوم خاک در گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک استفاده می-گردد. این آزمایشگاه مجهز به امکانات و دستگاه  های تخصصی همچون اسپکتروفتومتر، فلیم متر، کدورت سنج (turbidity meter)، کوره الکتریکی، سونی کیت، انکوباتور شیکردار و دستگاه  های معمول آزمایشگاهی همچون سانتریفیوژ، شیکر، آون، بن ماری، pH متر، هدایت سنج می  باشد و به همین دلیل انجام آزمایشات مربوط به هر نوع موضوع پایان نامه  ای مرتبط با این رشته   را در آزمایشگاه مقدور می  سازد. سرپرست و موسس این آزمایشگاه آقای دکتر شهریار مهدوی میبا شد.


مزرعه تحقیقاتی و گلخانه

گروه علوم و مهندسی خاک دارای یک مزرعه تحقیقاتی و یک واحد از گلخانه تحقیقاتی دانشکده می  باشد که انجام کارهای تحقیقاتی میدانی در این رشته و رشته مهندسی منابع آب و همچنین انجام واحدهای عملی دروس تخصصی این رشته مانند کارورزی و مهارت آموزی را که نیاز به فضای باز و کشت و کار دارند، را فراهم آورده است.