كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امکانات و سالن های غذاخوری دانشگاه ملایر
دوشنبه 20 شهریور 1396 سالن های غذاخوری دانشگاه ملایر
 
 

دانشگاه ملایر با داشتن دو مجموعه غذاخوری با تجهیزات و فضای مناسب صبحانه، ناهار و شام را به صورت دو منویی به نرخ مصوب صندوق رفاه دانشجویان ارائه می نماید.

بيشتر