معرفی کارکنان
دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

سمت: مشاور رئیس در امور زنان و خانواده

پست الکترونیکی: mortazavi.s@gmail.com