معرفی کارکنان
دکتر مهین کرامتی فرد

دکتر مهین کرامتی فرد

دکتر مهین کرامتی فرد

سمت: مشاور رئیس در امور زنان و خانواده