افرادبيشتر
سیامک جعفری

سیامک جعفری

سیامک جعفری

سمت: رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه

تلفن محل کار: 32457378

تلفن داخلی: 322

پست الکترونیکی: s.jafari@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ارشد شبکه های کامپیوتری