همایشها و سمینارهابيشتر
دوره ملی بینش مطهر با رویکرد امر به معروف
زمان: چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401
مكان: