همایشها و سمینارهابيشتر
چهاردهمین رویداد ایده فن (صنعت یار)
زمان: دوشنبه 19 اردیبهشت 1401
مكان: دانشگاه فنی و حرفه ای استان همدان
سایت : https://p1-hamedan.tvu.ac.ir/idea/fa