چهارشنبه 2 مهر 1399   08:13:12
گروه زیست شناسی
یکشنبه 28 آبان 1391

 

 

برنامه جدید دروس رشته زیست شناسی دانشکده علوم (به‌تعداد 136 واحد برای هریک از گرایش‌ها) به شرح زیر می‌باشد:

الف) دروس عمومی 21 واحد

 ب ) دروس پایه 25 واحد

 ج ) دروس تخصصی مشترک غیر وابسته به گرایش‌ها (تنه مشترک) 53 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به جانورشناسی: 10 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به گیاهشناسی: 10 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به میکروب شناسی:  8  واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به ژنتیک:  7 واحد

د ) دروس الزامی گرایش‌ها:

ـ علوم‌گیاهی: 25 واحد

ـ میکروبیولوژی: 25 واحد

ـ ژنتیک: 25 واحد

- علوم جانوری: 27 واحد

هـ ) دروس اختیاری گرایش‌ها:

ـ علوم‌گیاهی: 12 واحد

ـ میکروبیولوژی: 12 واحد

ـ ژنتیک: 12 واحد

-علوم جانوری: 10 واحد

      

 

 

جدول شماره 1: دروس پایه زیست شناسی

عنوان دروس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

شیمی عمومی*

3

-

14

آزمایشگاه شیمی عمومی

 

1

16

شیمی آلی زیست‌شناسی 1*

2

-

17

شیمی آلی زیست شناسی 2*

2

-

19

آزمایشگاه شیمی آلی زیست شناسی

-

1

21

فیزیک عمومی زیست‌شناسی*

3

-

23

ریاضی عمومی*

3

-

25

آمار زیستی*

2

-

27

داده پردازی زیستی

2

-

28

بیو شیمی 1

3

-

29

آزمایشگاه بیوشیمی 1

-

1

31

بیو فیزیک

2

-

33

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 *     برای این دروس یک ساعت حل تمرین درنظر گرفته شده است.

 

 

جدول شماره 2- دروس اصلی مشترک رشته زیست شناسی (تمام گرایشها)

ردیف

عنوان دروس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زیست شناسی مولکولی

2

-

35

2

اکولوژی عمومی

2

-

37

3

مبانی محیط زیست

2

-

39

4

زیست شناسی سلولی

3

-

41

5

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

-

1

43

6

تکامل موجودات زنده

2

-

45

7

بیوشیمی 2

2

-

47

8

قارچ شناسی

2

-

48

9

آزمایشگاه قارچ شناسی

-

1

50

10

جانور‌شناسی عمومی

2

-

51

11

آزمایشگاه جانور‌شناسی عمومی

-

1

53

12

بافت‌شناسی و جنین شناسی جانوری

2

-

54

13

فیزیولوژی جانوری 1

2

-

55

14

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1

 

1

56

15

فیزیولوژی  جانوری 2

2

-

58

16

گیاه‌شناسی 1

2

-

59

17

آزمایشگاه گیاه‌شناسی 1

-

1

61

18

‌گیاهشناسی 2

2

-

63

19

فیزیولوژی گیاهی 1

2

-

65

20

فیزیولوژی گیاهی 2

2

-

67

21

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2

-

1

69

22

میکروب‌شناسی پایه

3

-

71

23

آزمایشگاه میکروب‌شناسی پایه

-

1

73

24

ایمنی‌شناسی

2

-

74

25

ویروس‌شناسی

2

-

76

26

ژنتیک 1

3

-

77

27

آزمایشگاه ژنتیک 1

-

1

78

28

ژنتیک 2

3

-

80

29

اخلاق زیستی

1

-

82

 

جمع کل واحدهای اصلی-مشترک

53 واحد

 

 

 

جدول شماره 3: دروس تخصصی- الزامی گرایش علوم گیاهی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌گیاه‌شناسی

2

-

84

2

رشد و نمو گیاهی

2

-

85

3

جلبک شناسی

2

-

87

4

آزمایشگاه جلبک شناسی

-

1

89

5

ریختزایی‌ و اندام‌زایی ‌گیاهی

2

-

91

6

مبانی طبقه‌بندی گیاهی

2

-

93

7

طبقه‌بندی ‌گیاهی1

2

-

94

8

آزمایشگاه طبقه‌بندی گیاهی1

-

1

96

9

طبقه‌بندی‌ گیاهی2

2

-

98

10

آزمایشگاه طبقه‌بندی گیاهی2

-

1

100

11

فیزیولوژی گیاهی 3

2

-

102

12

آزمایشگاه  فیزیولوژی گیاهی 3

-

1

104

13

فیزیولوژی گیاهی 4

2

-

106

14

اکولوژی گیاهی

2

-

108

15

آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

-

1

110

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 

جدول شماره 4: دروس اختیاری گرایش علوم گیاهی ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

صفحه

نظری

عملی

1

انتقال مواد در گیاهان

2

 

113

2

ژنتیک گیاهان

2

 

114

3

تکامل گیاهی

2

 

115

4

سیستم‌های‌ زادآوری ‌در‌ گیاهان

2

 

116

5

گیاهان آبزی

2

 

117

6

خاکشناسی

2

 

119

7

آزمایشگاه خاکشناسی

 

1

120

8

تکثیر گیاهان

1

 

121

9

آزمایشگاه تکثیر گیاهان

 

1

123

10

مبانی‌کشت‌ بافت ‌گیاهی

2

 

125

11

بیماریهای‌ گیاهی‌

2

 

127

12

آزمایشگاه بیماریهای‌ گیاهی‌

 

1

128

13

اکوفیزیولوژی‌ گیاهی

2

 

129

14

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی‌گیاهی

 

1

131

15

بیولوژی و فیزیولوژی قارچها

2

 

132

16

آزمایشگاه بیولوژی و فیزیولوژی قارچها

 

1

134

17

مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

2

 

135

18

گیاهان دارویی

2

 

136

 

 

جدول شماره 5: دروس تخصصی- الزامی گرایش میکروبیولوژی

 

ردیف

عنوان درس جدید

تعداد واحد

صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌میکروب شناسی

2

-

139

2

میکروب‌شناسی ‌محیط

2

 

140

3

آزمایشگاه میکروب‌شناسی ‌محیط

 

1

142

4

آزمایشگاه ویروس ‌شناسی

-

1

143

5

آزمایشگاه ایمنی ‌شناسی

-

1

145

6

طبقه‌بندی ‌باکتری‌ها 1

2

-

146

7

آزمایشگاه طبقه‌بندی‌باکتری‌ها 1

 

1

149

8

میکروب‌شناسی ‌صنعتی

2

-

151

9

آزمایشگاه میکروب‌شناسی ‌صنعتی

 

1

152

10

میکروب‌شناسی‌ مواد غذائی

2

 

154

11

آزمایشگاه میکروب‌شناسی‌مواد غذائی

 

1

156

12

زیست‌شناسی ‌‌سلولی‌ باکتریها

3

-

158

13

آزمایشگاه زیست‌شناسی ‌‌سلولی‌ باکتریها

 

1

160

14

میکروب‌شناسی‌ بیماریهای‌ عفونی

2

-

161

15

طبقه‌بندی باکتری‌ها 2

2

 

163

16

آزمایشگاه طبقه‌بندی باکتری‌ها 2

 

1

165

 

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 6: دروس اختیاری گرایش میکروبیولوژی ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

قارچ‌های بیماری‌زا

2

-

167

2

کرم شناسی

2

-

168

3

آزمایشگاه کرم شناسی

-

1

169

4

ویروسهای باکتریایی

2

-

170

5

بیماریهای ویروسی

2

-

172

6

پروتوزئولوژی

2

-

174

7

آزمایشگاه پروتوزئولوژی

-

1

175

8

بیوشیمی میکروارگانیسمها

2

-

176

9

بیوتکنولوژی

2

-

177

10

مهندسی‌ ژنتیک‌ میکروب

2

-

178

11

ژنتیک ‌ایمنی

2

-

180

12

بیماریهای ‌سیستم ‌ایمنی

2

-

181

13

کشت بافت جانوری

2

-

182

14

جهش و ترمیم DNA

2

-

183

15

پروتئومیکس‌ و‌ ژنومیکس

2

-

184

16

هماتولوژی پایه

2

-

186

 

 

جدول شماره 7: دروس تخصصی- الزامی گرایش ژنتیک

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌ژنتیک

2

-

189

2

ژنتیک مولکولی1

3

-

190

3

ژنتیک‌ مولکولی2

3

-

191

4

مهندسی ‌ژنتیک

3

-

192

5

آزمایشگاه مهندسی ‌ژنتیک

-

1

 194

6

ژنتیک ‌سرطان

3

-

195

7

ژنتیک ‌جمعیت

2

-

197

8

مشاوره ‌ژنتیک

2

-

198

9

جهش ‌و‌ ترمیم DNA

2

-

199

10

ژنتیک انسانی

2

-

201

11

بیوانفورماتیک

2

-

202

جمع واحدها

25 واحد

 

 

جدول شماره 8: دروس اختیاری گرایش ژنتیک ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

سیتوژنتیک

2

-

204

2

بیوتکنولوژی‌ پایه

2

-

205

3

کشت ‌بافت جانوری

2

-

206

4

مباحث ‌ویژه ‌در ‌ژنتیک

2

-

207

5

ژنتیک ایمنی

2

-

208

6

ژنتیک رفتار

2

-

209

7

ژنتیک ‌میکروارگانیسم‌ها

2

-

210

8

بیوشیمی کروماتین

2

-

211

9

بیوشیمی پروتئین‌ها‌

2

-

212

10

ژنتیک رشد ‌و‌ نمو

2

-

214

11

زیست پرتوی

2

-

215

 

جدول شماره  9 : دروس تخصصی الزامی علوم جانوری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

جانورشناسی بی‌مهرگان

3

 

217

2

آزمایشگاه جانورشناسی بی‌مهرگان

ــ

1

218

3

جانورشناسی مهره‌داران

2

 

220

4

آزمایشگاه جانورشناسی مهره‌داران

ــ

1

221

5

جانورشناسی بندپایان

2

-

222

6

آزمایشگاه جانورشناسی بندپایان

ــ

1

223

7

فیزیولوژی جانوری3

2

-

224

8

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3

ــ

1

226

9

فیزیولوژی جانوری 4

2

 

227

10

فیزیولوژی احساس

2

 

239

11

رفتار شناسی

2

 

230

12

بافت شناسی جانوری تکمیلی

2

 

232

13

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری تکمیلی

ــ

1

233

14

رویان شناسی جانوری تکمیلی

2

 

234

15

آزمایشگاه رویان شناسی جانوری تکمیلی

ــ

1

235

16

زبان تخصصی جانورشناسی

2

 

236

جمع واحد

27

 

 

جدول شماره 10- دروس اختیاری علوم‌جانوری (10  واحد از بین واحدهای زیر)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زیست شناسی انگلها

2

 

238

 

2

آزمایشگاه زیست شناسی انگلها

ــ

1

239

 

4

ماهی شناسی

2

 

240

 

5

ایمونوهماتولوژی

2

 

242

 

6

فیزیولوژی تولید مثل

2

 

243

 

7

فیزیولوژی خون

2

 

244

 

8

آزمایشگاه فیزیولوژی خون

 

1

245

 

9

بیوتکنولوژی جانوری

2

 

246

 

10

زیست شناسی پرتوی

2

 

247

 

11

کشت سلول و بافت

2

 

248

 

12

فیزیولوژی سلولی

2

 

249