منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
آزمایشگاه ها و امکانات
اساتید گروه
افراد
جستجو
رشته گرایش ها و مقاطع
سرفصل ها و لیست دروس گروه زیست شناسی
معرفی گروه زیست شناسی
مگامنو
نوار راهبری
ورود
گروه زیست شناسی
یکشنبه 28 آبان 1391

 

 

برنامه جدید دروس رشته زیست شناسی دانشکده علوم (به‌تعداد 136 واحد برای هریک از گرایش‌ها) به شرح زیر می‌باشد:

الف) دروس عمومی 21 واحد

 ب ) دروس پایه 25 واحد

 ج ) دروس تخصصی مشترک غیر وابسته به گرایش‌ها (تنه مشترک) 53 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به جانورشناسی: 10 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به گیاهشناسی: 10 واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به میکروب شناسی:  8  واحد

ـ دروس تخصصی مشترک وابسته به ژنتیک:  7 واحد

د ) دروس الزامی گرایش‌ها:

ـ علوم‌گیاهی: 25 واحد

ـ میکروبیولوژی: 25 واحد

ـ ژنتیک: 25 واحد

- علوم جانوری: 27 واحد

هـ ) دروس اختیاری گرایش‌ها:

ـ علوم‌گیاهی: 12 واحد

ـ میکروبیولوژی: 12 واحد

ـ ژنتیک: 12 واحد

-علوم جانوری: 10 واحد

      

 

 

جدول شماره 1: دروس پایه زیست شناسی

عنوان دروس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

شیمی عمومی*

3

-

14

آزمایشگاه شیمی عمومی

 

1

16

شیمی آلی زیست‌شناسی 1*

2

-

17

شیمی آلی زیست شناسی 2*

2

-

19

آزمایشگاه شیمی آلی زیست شناسی

-

1

21

فیزیک عمومی زیست‌شناسی*

3

-

23

ریاضی عمومی*

3

-

25

آمار زیستی*

2

-

27

داده پردازی زیستی

2

-

28

بیو شیمی 1

3

-

29

آزمایشگاه بیوشیمی 1

-

1

31

بیو فیزیک

2

-

33

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 *     برای این دروس یک ساعت حل تمرین درنظر گرفته شده است.

 

 

جدول شماره 2- دروس اصلی مشترک رشته زیست شناسی (تمام گرایشها)

ردیف

عنوان دروس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زیست شناسی مولکولی

2

-

35

2

اکولوژی عمومی

2

-

37

3

مبانی محیط زیست

2

-

39

4

زیست شناسی سلولی

3

-

41

5

آزمایشگاه زیست شناسی سلولی

-

1

43

6

تکامل موجودات زنده

2

-

45

7

بیوشیمی 2

2

-

47

8

قارچ شناسی

2

-

48

9

آزمایشگاه قارچ شناسی

-

1

50

10

جانور‌شناسی عمومی

2

-

51

11

آزمایشگاه جانور‌شناسی عمومی

-

1

53

12

بافت‌شناسی و جنین شناسی جانوری

2

-

54

13

فیزیولوژی جانوری 1

2

-

55

14

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 1

 

1

56

15

فیزیولوژی  جانوری 2

2

-

58

16

گیاه‌شناسی 1

2

-

59

17

آزمایشگاه گیاه‌شناسی 1

-

1

61

18

‌گیاهشناسی 2

2

-

63

19

فیزیولوژی گیاهی 1

2

-

65

20

فیزیولوژی گیاهی 2

2

-

67

21

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2

-

1

69

22

میکروب‌شناسی پایه

3

-

71

23

آزمایشگاه میکروب‌شناسی پایه

-

1

73

24

ایمنی‌شناسی

2

-

74

25

ویروس‌شناسی

2

-

76

26

ژنتیک 1

3

-

77

27

آزمایشگاه ژنتیک 1

-

1

78

28

ژنتیک 2

3

-

80

29

اخلاق زیستی

1

-

82

 

جمع کل واحدهای اصلی-مشترک

53 واحد

 

 

 

جدول شماره 3: دروس تخصصی- الزامی گرایش علوم گیاهی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌گیاه‌شناسی

2

-

84

2

رشد و نمو گیاهی

2

-

85

3

جلبک شناسی

2

-

87

4

آزمایشگاه جلبک شناسی

-

1

89

5

ریختزایی‌ و اندام‌زایی ‌گیاهی

2

-

91

6

مبانی طبقه‌بندی گیاهی

2

-

93

7

طبقه‌بندی ‌گیاهی1

2

-

94

8

آزمایشگاه طبقه‌بندی گیاهی1

-

1

96

9

طبقه‌بندی‌ گیاهی2

2

-

98

10

آزمایشگاه طبقه‌بندی گیاهی2

-

1

100

11

فیزیولوژی گیاهی 3

2

-

102

12

آزمایشگاه  فیزیولوژی گیاهی 3

-

1

104

13

فیزیولوژی گیاهی 4

2

-

106

14

اکولوژی گیاهی

2

-

108

15

آزمایشگاه اکولوژی گیاهی

-

1

110

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 

جدول شماره 4: دروس اختیاری گرایش علوم گیاهی ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

صفحه

نظری

عملی

1

انتقال مواد در گیاهان

2

 

113

2

ژنتیک گیاهان

2

 

114

3

تکامل گیاهی

2

 

115

4

سیستم‌های‌ زادآوری ‌در‌ گیاهان

2

 

116

5

گیاهان آبزی

2

 

117

6

خاکشناسی

2

 

119

7

آزمایشگاه خاکشناسی

 

1

120

8

تکثیر گیاهان

1

 

121

9

آزمایشگاه تکثیر گیاهان

 

1

123

10

مبانی‌کشت‌ بافت ‌گیاهی

2

 

125

11

بیماریهای‌ گیاهی‌

2

 

127

12

آزمایشگاه بیماریهای‌ گیاهی‌

 

1

128

13

اکوفیزیولوژی‌ گیاهی

2

 

129

14

آزمایشگاه اکوفیزیولوژی‌گیاهی

 

1

131

15

بیولوژی و فیزیولوژی قارچها

2

 

132

16

آزمایشگاه بیولوژی و فیزیولوژی قارچها

 

1

134

17

مبانی بیوتکنولوژی گیاهی

2

 

135

18

گیاهان دارویی

2

 

136

 

 

جدول شماره 5: دروس تخصصی- الزامی گرایش میکروبیولوژی

 

ردیف

عنوان درس جدید

تعداد واحد

صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌میکروب شناسی

2

-

139

2

میکروب‌شناسی ‌محیط

2

 

140

3

آزمایشگاه میکروب‌شناسی ‌محیط

 

1

142

4

آزمایشگاه ویروس ‌شناسی

-

1

143

5

آزمایشگاه ایمنی ‌شناسی

-

1

145

6

طبقه‌بندی ‌باکتری‌ها 1

2

-

146

7

آزمایشگاه طبقه‌بندی‌باکتری‌ها 1

 

1

149

8

میکروب‌شناسی ‌صنعتی

2

-

151

9

آزمایشگاه میکروب‌شناسی ‌صنعتی

 

1

152

10

میکروب‌شناسی‌ مواد غذائی

2

 

154

11

آزمایشگاه میکروب‌شناسی‌مواد غذائی

 

1

156

12

زیست‌شناسی ‌‌سلولی‌ باکتریها

3

-

158

13

آزمایشگاه زیست‌شناسی ‌‌سلولی‌ باکتریها

 

1

160

14

میکروب‌شناسی‌ بیماریهای‌ عفونی

2

-

161

15

طبقه‌بندی باکتری‌ها 2

2

 

163

16

آزمایشگاه طبقه‌بندی باکتری‌ها 2

 

1

165

 

جمع واحدها

25 واحد

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره 6: دروس اختیاری گرایش میکروبیولوژی ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

قارچ‌های بیماری‌زا

2

-

167

2

کرم شناسی

2

-

168

3

آزمایشگاه کرم شناسی

-

1

169

4

ویروسهای باکتریایی

2

-

170

5

بیماریهای ویروسی

2

-

172

6

پروتوزئولوژی

2

-

174

7

آزمایشگاه پروتوزئولوژی

-

1

175

8

بیوشیمی میکروارگانیسمها

2

-

176

9

بیوتکنولوژی

2

-

177

10

مهندسی‌ ژنتیک‌ میکروب

2

-

178

11

ژنتیک ‌ایمنی

2

-

180

12

بیماریهای ‌سیستم ‌ایمنی

2

-

181

13

کشت بافت جانوری

2

-

182

14

جهش و ترمیم DNA

2

-

183

15

پروتئومیکس‌ و‌ ژنومیکس

2

-

184

16

هماتولوژی پایه

2

-

186

 

 

جدول شماره 7: دروس تخصصی- الزامی گرایش ژنتیک

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زبان تخصصی ‌ژنتیک

2

-

189

2

ژنتیک مولکولی1

3

-

190

3

ژنتیک‌ مولکولی2

3

-

191

4

مهندسی ‌ژنتیک

3

-

192

5

آزمایشگاه مهندسی ‌ژنتیک

-

1

 194

6

ژنتیک ‌سرطان

3

-

195

7

ژنتیک ‌جمعیت

2

-

197

8

مشاوره ‌ژنتیک

2

-

198

9

جهش ‌و‌ ترمیم DNA

2

-

199

10

ژنتیک انسانی

2

-

201

11

بیوانفورماتیک

2

-

202

جمع واحدها

25 واحد

 

 

جدول شماره 8: دروس اختیاری گرایش ژنتیک ( 12  واحد از بین واحدهای زیر)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

سیتوژنتیک

2

-

204

2

بیوتکنولوژی‌ پایه

2

-

205

3

کشت ‌بافت جانوری

2

-

206

4

مباحث ‌ویژه ‌در ‌ژنتیک

2

-

207

5

ژنتیک ایمنی

2

-

208

6

ژنتیک رفتار

2

-

209

7

ژنتیک ‌میکروارگانیسم‌ها

2

-

210

8

بیوشیمی کروماتین

2

-

211

9

بیوشیمی پروتئین‌ها‌

2

-

212

10

ژنتیک رشد ‌و‌ نمو

2

-

214

11

زیست پرتوی

2

-

215

 

جدول شماره  9 : دروس تخصصی الزامی علوم جانوری

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

جانورشناسی بی‌مهرگان

3

 

217

2

آزمایشگاه جانورشناسی بی‌مهرگان

ــ

1

218

3

جانورشناسی مهره‌داران

2

 

220

4

آزمایشگاه جانورشناسی مهره‌داران

ــ

1

221

5

جانورشناسی بندپایان

2

-

222

6

آزمایشگاه جانورشناسی بندپایان

ــ

1

223

7

فیزیولوژی جانوری3

2

-

224

8

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری 3

ــ

1

226

9

فیزیولوژی جانوری 4

2

 

227

10

فیزیولوژی احساس

2

 

239

11

رفتار شناسی

2

 

230

12

بافت شناسی جانوری تکمیلی

2

 

232

13

آزمایشگاه بافت شناسی جانوری تکمیلی

ــ

1

233

14

رویان شناسی جانوری تکمیلی

2

 

234

15

آزمایشگاه رویان شناسی جانوری تکمیلی

ــ

1

235

16

زبان تخصصی جانورشناسی

2

 

236

جمع واحد

27

 

 

جدول شماره 10- دروس اختیاری علوم‌جانوری (10  واحد از بین واحدهای زیر)

 

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

شماره صفحه

نظری

عملی

1

زیست شناسی انگلها

2

 

238

 

2

آزمایشگاه زیست شناسی انگلها

ــ

1

239

 

4

ماهی شناسی

2

 

240

 

5

ایمونوهماتولوژی

2

 

242

 

6

فیزیولوژی تولید مثل

2

 

243

 

7

فیزیولوژی خون

2

 

244

 

8

آزمایشگاه فیزیولوژی خون

 

1

245

 

9

بیوتکنولوژی جانوری

2

 

246

 

10

زیست شناسی پرتوی

2

 

247

 

11

کشت سلول و بافت

2

 

248

 

12

فیزیولوژی سلولی

2

 

249