منوجهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعات جشنواره
دوشنبه 22 اردیبهشت 1399 راهنمای ارسال آثار مبل و منبت
شرکت ‌کنندگان محترم آثار خود را تا تاریخ 31 تیرماه 99 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. در غیر اینصورت نام اثر و مشخصات کامل خود را به آدرس ایمیل جشنواره ارسال نمایند.