آئین نامه های فرهنگی
یکشنبه 26 اردیبهشت 1389 دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان

مقدمه

بر اساس ماده 6 آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستورالعمل اجرایی آیین نامه مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

 

ماده 1ـ دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی و وظایف آن

با توجه به ماده 3 و تبصره‌های مربوطه در آیین نامه اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان مسئولیت دبیرخانه بر عهده دبیر هیأت نظارت مرکزی می‌باشد که با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود.

1ـ 1ـ اعلام دستور کار و دعوت کتبی از اعضای هیأت نظارت مرکزی برای شرکت در جلسات دستگاه‌های مربوطه

2ـ1ـ تشکیل نظام بایگانی، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندی پرونده‌ها

3ـ1ـ دریافت درخواست کتبی تقاضای تأسیس اتحادیه و طرح ان پس از تکمیل پرونده در جلسات رسمی هیأت نظارت مرکزی

4ـ1ـ دریافت درخواست کتبی صدور مجوز فعالیت و طرح آن در جلسات  مذکور

5ـ1ـ دریافت شکایات مطروحه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت‌های اتحادیه‌های تشکل‌های اسلامی و طرح آنها در جلسات مربوطه

6ـ1ـ ابلاغ تصمیم هیأت نظارت مرکزی توسط دبیر هیأت به متقاضی و مراجع ذیربط

7ـ1ـ تدوین صورت جلسات و انجام مکاتبات

8ـ1ـ اطلاع‌رسانی به موقع در مورد آیین نامه‌ها و دستورالعمل اجرایی ذیربط به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

9ـ1ـ دعوت از اعضاء و هیأت منصفه برای تشکیل جلسه به منظور رسیدگی به تخلّفات و یا شکایات مربوط به اتحادیه

10ـ1ـ پیگیری اجرای مصوبات هیأت نظارت مرکزی و اخذ گزارش فعالیت اتحادیه‌های تشكّل‌های اسلامی دانشگاهیان و ارائه آن به هیأت نظارت مرکزی

11ـ1ـ مکاتبه با اتحادیه‌های موجود و ملزم ساختن آنها به تطبیق دادن اساسنامه اتحادیه با آیین نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن

12ـ1ـ دریافت شکایات در مورد تخلف در انتخابات

 

ماده 2ـ نحوه تشکیل جلسات هیأت نظارت مرکزی

1ـ2ـ جلسات مذکور برای انجام وظایف مصرح در ماده (5) آیین نامه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان و ماده (6) آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان با نظر رئیس هیأت نظارت و در دفتر ایشان تشکیل می‌شود.

تبصره: تشکیل جلسات فوق العاده با پیشنهاد حداقل 2 نفر از اعضای هیأت نظارت مرکزی و با موافقت رئیس هیأت نظارت بلامانع است.

2ـ2ـ جلسات با حداقل 3 عضو هیأت نظارت مرکزی رسمی است و تصمیمات نیز با 3 رأی موافق قابل اجرا می‌باشد.

3ـ2ـ حضور مسئول دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی و سایر مدعوین در جلسات بدون حق رأی و با موافقت رئیس هیأت نظارت مرکزی بلامانع است.

 

ماده 3ـ نحوه صدور مجوز اتحادیه

اعلام موافقت اصولی برای تأسیس اتحادیه می‌بایست بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان (ماده 3 و تبصره‌های مربوطه) انجام پذیرد.

1ـ3ـ شورای مرکزی اتحادیه می‌بایست درخواست کتبی خود را که به تأیید اکثریت شورای مرکزی اتحادیه رسیده باشد برای دریافت موافت اصولی به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی ارائه نماید.

تبصره 1: درخواست تشکیل اتحادیه می‌بایست به تأیید اکثریت شورای مرکزی اتحادیه رسیده باشد و ممهور به مهر و امضای تشکل‌های ذیربط باشد.

تبصره 2: تشکل‌هایی که خواستار پیوستن به اتحادیه هستند باید از نظر اخذ مجوز و رعایت مقررات مربوطه مورد تأیید هیأت نظارت دانشگاه قرار گرفته و ضروری است قبل از پیوستن به اتحادیه:

الف ـ در یکی از بندهای اساسنامه خود موضوع چگونگی پیوستن به اتحادیه و یا نحوه خروج از آنرا قید نمایند.

ب ـ موضوع پیوستن تشکل خود به اتحادیه را به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اعلام نمایند.

2ـ3ـ مدت زمان مجاز برای پاسخگویی به درخواست تشکیل اتحادیه حداکثر 3 ماه است و طی این مدت هیأت نظارت مرکزی موظف است نسبت به صدور موافقت اصولی و در صورت مخالفت نسبت به اعلام کتبی دلایل رد صلاحیت به صورت طبقه‌بندی شده و با امضای دبیر هیأت اقدام نماید.

تبصره 3: تشكّل‌های قانونی که علاقمند به تشکیل اتحادیه هستند پس از کسب موافقت اصولی با تشکیل اتحادیه حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌بایست به ارائه اساسنامه اتحادیه (بر اساس ساختار پیشنهادی در ماده 4 آیین نامه مربوطه) به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اقدام نماید.

تبصره 4: یک تشکل نمی‌تواند همزمان عضو دو اتحادیه باشد.

3ـ3ـ در صورت عدم موافقت هیأت نظارت مرکزی با تشکیل یا ادامه فعالیت اتحادیه، و از تاریخ ابلاغ رأی هیأت نظارت مرکزی، اتحادیه می‌تواند ظرف مدت 10 روز نسبت به رأی صادره اعتراض نماید و در صورت تأیید رئیس هیأت نظارت موضوع جهت رسیدگی مجدد در دستورکار هیأت نظارت مرکزی قرار خواهد گرفت. (در صورتیکه اتحادیه از تشکل‌های چند دستگاه تشکیل شده باشد موضوع در جلسه هیأت مشترک نظارت مرکزی بررسی می‌شود.)

تبصره 5: چنانچه عضوی از اعضای اتحادیه قصد خروج از اتحادیه را داشته باشند می‌بایست تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه اتحادیه ارائه نماید و پس از تأیید شورای مرکزی اتحادیه نتیجه به هیأت نظارت مرکزی گزارش شود.

تبصره 6: چنانچه بر اساس گزارش دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی تشخیص دهد اتحادیه از حیث تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی خود عدول کرده است مراتب را در جلسات هیأت طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

ماده 4ـ نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات

1ـ4ـ رسیدگی به تخلفات و یا شکایات با ارائه گزارش توسط هیأت نظارت مرکزی و یا اتحادیه‌ها و یا طرح شکایت توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی در دستور کار جلسات مربوطه قرار می‌گیرد.

2ـ4ـ هیأت نظارت مرکزی جهت رسیدگی به شکایات و تخلفات مرتبط با فعالیت اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد و پس از استماع گزارش و شور هیأت منصفه و اعلام نظر مربوطه نسبت به صدور احکام متناسب با موضوع شکایت یا تخلف اقدام می‌نماید.

3ـ4ـ هیأت منصفه رسیدگی به تخلفات اتحادیه‌ها دارای 5 عضو اصلی به شرح ذیل است:

ـ 3 نفر شخصیت‌های علمی، فرهنگی و دانشگاهی دستگاه مربوطه

ـ 1 نفر حقوقدان

ـ 1 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی

این افراد با پیشنهاد رئیس هیأت نظارت مرکزی دستگاه مربوطه و تأیید هیأت نظارت انتخاب و احکام آنها از سوی رئیس هیأت صادر خواهد شد.

تبصره 1: دانشجویان دکترای حرفه‌ای از سال پنجم به بعد می‌توانند به عنوان عضو دانشجویی هیأتمنصفه انتخاب شوند.

تبصره 2: جلسات هیأت منصفه با دعوت کتبی توسط دبیر از کلیه اعضای هیأت منصفه تشکیل و با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی 3 عضو  حاضر در جلسه معتبر است.

تبصره 3: دبیر هیأت منصفه در اولین جلسه این هیأت از بین اعضاء و توسط اعضاء انتخاب می‌شود.

4ـ4ـ دبیر هیأت نظارت مرکزی موظف است پس از دریافت شکایت، زمان و مکان تشکل جلسه رسیدگی به موضوع را با هماهنگی رئیس هیأت نظارت حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه به اتحادیه، اعضای هیأت منصفه و اعضای هیأت نظارت مرکزی کتباً اعلام نماید.

5ـ4ـ پس از تشکیل جلسه رسیدگی در حضور هیأت منصفه، شکایت و یا گزارش دریافتی قرائت و دفاعیات مشتکی عنه استماع می‌شود.

تبصره: هیأت نظارت مرکزی موظف است امکان طرح شکایت و دفاع برای شاکی و متشاکی را فراهم نماید.

6ـ4ـ پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دبیر هیأت نظارت مرکزی، آنگاه هیأت منصفه به منظور پاسخ به دو سئوال تشکیل جلسه خواهد داد:

1ـ آیا تخلف واقع شده است یا خیر؟

2ـ در صورت وقوع تخلف، متخلف مستحق تخفیف است یا خیر؟

7ـ4ـ هیأت منصفه موظف است بلافاصله پس از ختم رسیدگی و در ادامه همان جلسه نظر خود را پس از شور اعلام نماید.

8ـ4ـ هیأت نارت مرکزی موظف است پس از اعلام نظر هیأت منصفه رأی خود را مطابق مفاد آیین نامه و دستورالعمل حاضر و بر اساس نظر هیأت منصفه صادر نمایند.

تبصره: در مواردی که رسیدگی به تخلف در دستور کار قرار دارد رأی صادره توسط هیأت نظارت مرکزی در صورتی معتبر و قابل اجراست که به امضای حداقل 3 عضو مربوط رسیده باشد.

 

ماده 5ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه

دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی موظف است بر اساس اعلام تاریخ و محل انتخابات توسط اتحادیه بدون دخالت در امور اجرائی انتخابات از طریق نماینده هیأت بر انتخابات نظارت نماید.

تبصره 1: اتحادیه موظف است زمان دقیق انتخابات را حداقل دو هفته قبل از برگزاری انتخابات به هیأت نظارت اعلام و نماینده خود را برای همکاری با نماینده ناظر هیأت معرفی نماید.

تبصره 2: هرگونه شکایت نسبت به حسن انجام انتخابات می‌بایست حداکثر یک هفته بعد از برگزاری انتخابات به هیأت نظارت ارائه شود. هیأت نظارت به شکایاتی که پس از این مهلت طرح شده باشد رسیدگی نخواهد کرد.

تبصره 3: گزارش انتخابات اتحادیه توسط دبیر هیأت در اولین جلسه پس از برگزاری انتخابات به جلسه هیأت ارائه می‌شود.

تبصره 4: در صورتی که انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت قرار نگیرد اتحادیه موظف به برگزاری کلی یا جزئی مجدد انتخابات خواهد بود.

 

ماده 6ـ نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه

اتحادیه‌ها موظف هستند بر اساس بند (4-12) از ماده 4 (رئوس اصلی ساختار اساسنامه اتحادیه) آیین نامه اتحادیه اسلامی دانشگاهیان هر ساله گزارش ترازنامه مالی اتحادیه را به مجمع عمومی ارائه و جهت اطلاع به دبیرخانه هیأت نظارت مرکزی اعلام نماید.

ماده 7ـ اتحادیه‌های موجود از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل حداکثر 4 ماه فرصت دارند اساسنامه خود را با آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی و دستورالعمل اجرایی مربوطه انطباق دهند.

ماده 8ـ دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان برای اجراء به مدت 2 سال به صورت آزمایشی در تاریخ 31/5/84 به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد.

 

نسخه قابل چاپ