منوجهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر فرهاد قاسمی آقباش

دکتر فرهاد قاسمی آقباش

سمت: دبیر علمی جشنواره بین المللی برترین های مبل و منبت جهان