شنبه 12 آذر 1401   18:07:21
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

پژوهشکده انگور و کشمش

شنبه 8 بهمن 1390 مهمترین فعالیتهای مورد نظر برای برنامه 2 ساله اول پژوهشکده به شرح زیر می­باشند

 ایجاد بانک ژن؛ بانک اطلاعات محیطی؛ بانک اطلاعات بیماری ها و بانک اطلاعات اقتصادی به ترتیب با

ترسیم نقشه پهنه بندی مناطق کشت ارقام مختلف انگور و میزان عملکرد آن ها و نیزآمایش سرزمین و ارائه نقشه امکان سنجی رشد و پهنه بندی پتانسیل مناطق کشت ارقام مختلف انگور در استان و کشور با همکاری وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان هواشناسی کشوری

 

نام و امضای رییس دانشگاه

 احداث سایت هواشناسی کشاورزی و سینوپتیک و نیز مزرعه تحقیقاتی آموزشی تولید ارقام مختلف انگور به منظور راه اندازی مدل های پیش بینی منطقه ای در بخش های مختلف محیطی و کشاورزی و نیز پیش آگاهی از مخاطرات محیطی   

بررسی شرایط توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در مراحل مختلف تولید انگور و بهبود شرایط فعلی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی با همکاری سازمان جهاد و کشاورزی

بهبود روش های نگهداری و انبارداری سنتی انگور و کشمش و راهکارهای بهبود شرایط فعلی و دستیابی به روش های نوین با عقد قراردادهای تحقیقاتی و مشاوره ای با دانشگاه، بخش کشاورزی و صنایع

بهبود روش های بسته بندی و استانداردسازی فراورده های انگور و کشمش با عقد قراردادهای تحقیقاتی و مشاوره ای با دانشگاه و صنایع

تسهیل و تصویب طرح های بین دانشگاهی و بین المللی از طریق:
- تشویق مجریان طرح های بین دانشگاهی و بین المللی به طریق مختلف نظیر عدم کسر از گرانت پژوهشی مجریان
- منظور نمودن وجود طرح های بین دانشگاهی و بین المللی در ارزشیابی سالانه مراکز تحقیقاتی
- منظور نمودن وجود طرح های بین دانشگاهی و بین المللی در اعطای اعتبارات سالانه مراکز تحقیقات

اجرای دست کم دو طرح پژوهشی در هر کدام از گروه های تحقیقات به زراعی، به نژادی، تبدیل و نگهداری، مطالعات محیطی و مدیریت اقتصادی و بازار برای افزایش شاخص های کمی و کیفی انگور و کشمش برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی با عقد قراردادهای تحقیقاتی و مشاوره ای با دانشگاه، بخش کشاورزی و صنایع دست کم به میزان یک میلیارد ریال