كوچك يا بزرگ كردن بخش :.صندوق قرض الحسنه کارکنان
سه‌شنبه 14 اسفند 1397 انواع وام صندوق قرض الحسنه کارکنان

1.       وام قرض الحسنه به میزان دو برابر موجودی که در فیش حقوقی اعضا قابل رویت می­باشد با کارمزد 4% و بازپرداخت 40 ماهه.

2.       وام ضروری حداکثر تا مبلغ 30000000 ریال بازپرداخت 4 ماهه با کارمزد 2%

3.       وام ویژه حداکثر تا مبلغ 50000000 ریال با کارمزد ماهیانه 1% و  بازپرداخت 8 ماهه.

بيشتر